Åtte­dob­let over­skud­det

I 2006 etab­ler­te ek­te­pa­ret Haug­land et fir­ma for å for­ed­le kjøtt fra egen gårds­drift. I fjor om­sat­te Bekke­rei­nan i Kvinesdal for 6,5 mil­lio­ner kro­ner.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no -

– Ja, i fjor fikk vi lønn for alle ti­me­ne vi har lagt ned i be­drif­ten, sier Ni­na Haug­land.

Sam­men med Stein Ar­ve Haug­land dri­ver hun kjøtt­for­ed­ling- og ca­te­ring­be­drif­ten Bekke­rei­nan på Åmot i Kvinesdal. Virk­som­he­ten har for­uten ek­te­pa­ret selv, tre an­sat­te.

Bekke­rei­nan om­sat­te i fjor for 6,5 mil­lio­ner kro­ner, som er en øk­ning på mer enn 1,5 mil­lio­ner fra året før. Re­sul­ta­tet (før skatte­kost­na­der) på 628.000 kro­ner er hele åtte gan­ger stør­re enn i året før.

GASELLEBEDRIFT

Både i 2010 og 2011 var Bekke­rei­nan gasellebedrift, men så sank både om­set­ning og re­sul­tat i noen år. Et av kri­te­ri­ene for å bli ga­sel­le i Da­gens Næ­rings­livs kå­ring er dob­let om­set­ning over fire år.

– Fram til 2012, da vi kjøp­te vårt eget bygg på Åmot like uten­for Kvinesdal sen­trum, had­de vi leid pro­duk­sjons­lo­ka­ler hos Jens Ei­de i Lil­le­sand. Sto­re investeringer og ikke minst mye egen­inn­sats med å byg­ge om de nye lo­ka­le­ne gikk ut­over pro­duk­sjo­nen. Men de sis­te par åre­ne har vi igjen kun­net kon­sen­tre­re oss for fullt om pro­duk­sjo­nen, sier Stein Ar­ve Haug­land.

I fjor ble sel­ska­pet inn­vil­get én million kro­ner i vekst­mid­ler fra In­no­va­sjon Nor­ge. Mid­le­ne skal blant an­net be­nyt­tes til å in­ves­te­re i nytt pro­duk­sjons­ut­styr.

LOKALT OG IN­TER­NA­SJO­NALT

Ek­te­pa­ret har vært i Tysk­land og kjøpt mye av pro­duk­sjons­ut­sty­ret. Opp­skrif­ter og in­spi­ra­sjon til pøl­ser, på­legg og speke­skin­ke har de både hen­tet lokalt i Kvinesdal og på stu­die­tu­rer i Ita­lia og Frank­ri­ke.

– Den størs­te mo­ti­va­sjo­nen for å dri­ve med det­te er å få til­bake­mel­din­ger på at folk li­ker det vi la­ger. Vi dri­ver jo med ni­sje­pro­duk­sjon, og vi ver­ken kan el­ler har noe øns­ke om å ta opp kon­kur­ran­sen med de sto­re mat­vare­gi­gan­te­ne som dri­ver masse­pro­duk­sjon, sier Stein Ar­ve Haug­land.

På be­drif­tens skryte­lis­te står le­ve­ran­se av speke­skin­ke til Slot­tet, samt spe­ket svinenak­ke til Slot­tets mid­dag for stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne i 2011.

– Vi dri­ver jo alt­så gård selv, og der har vi spe­sia­li­sert oss på ra­sen Svart da­lag­ris. Vi har lan­dets enes­te be­set­ning av den­ne gri­sen. I til­legg får vi gri­ser fra and­re lo­ka­le pro­du­sen­ter, sier Ni­na Haug­land.

Speke­skin­ke som lag­res fra 13 til 18 må­ne­der er i til­legg til uli­ke pøl­ser spe­sia­li­te­te­ne til Bekke­rei­nan. Be­drif­ten pro­du­se­rer også på­legg, til­be­re­der på fore­spør­sel hel­gril­le­de gris­un­ger og la­ger så­gar kom­per.

MAT På PALMESUS

I dag går knap­pe 30 pro­sent av pro­duk­sjo­nen til en hånd­full dag­lig­vare­bu­tik­ker i Ro­ga­land. El­lers dri­ver de med salg på mes­ser, og står for mat­ser­ve­ring un­der for ek­sem­pel årets El­ton John-kon­sert og Palmesus-fes­ti­va­len i Kris­tian­sand.

– På sikt had­de det nok vært en for­del å få en stør­re an­del av om­set­nin­gen over på fas­te le­ve­ran­ser. I dag kan det bli mye og in­tens og kon­sen­trert job­bing un­der fes­ti­va­ler og mes­ser rundt om i lan­det, sier Stein Ar­ve Haug­land.

– Vi rir på bøl­gen med kortreist mat, og le­ve­rer blant an­net mye kjøtt­va­rer til Ut­sik­ten ho­tell i Kvinesdal. El­lers hol­der vi på å inn­re­de et sel­skaps­lo­ka­le i byg­get vårt på Åmot. Da kan en vir­ke­lig snak­ke om kortreist mat – bare 15 me­ter fra pro­duk­sjons­lo­ka­let til mat­fa­tet, ler Ni­na Haug­land.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Char­le­ne Fodne­støl Rep­pen i gang med å lage kjøtt­på­legg. Hun har is i for at ikke fet­tet skal skil­le seg fra kjøtt­far­sen.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Ek­te­pa­ret Ni­na og Stein Ar­ve Haug­land har fått bygd om det gamle sne­k­ker­verk­ste­det og la­ger­lo­ka­let på Åmot Næ­rings­om­rå­de i Kvinesdal til en mo­der­ne kjøtt­for­ed­lings­be­drift.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Hel­gril­let gris­unge er en av spe­sia­li­te­te­ne til Stein Ar­ve Haug­land Bek­ke­reni­nan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.