Gle­der seg over at sau­ene hans ble ber­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no -

Saue­bon­de Karl Jo­han Mat­tings­dal fra Vat­na­mo på Jæ­ren kun­ne søn­dag hen­te de to sau­ene som Bjør­gulv N. Berg og kona Kir­sten Brå­ten Berg fant i vin­ter­fjel­let i Se­tes­dal Vest­hei tirs­dag.

– Jeg had­de ald­ri trodd at sau­ene be­fant seg i det­te om­rå­det, sier Karl Jo­han Mat­tings­dal til Kir­sten Brå­ten Berg og Bjør­gulv N. Berg søn­dag etter­mid­dag hjem­me på går­den til ek­te­pa­ret som fant sau­ene hans tirs­dag.

Sam­men med ka­me­rat og saue­bon­de Ru­ne Ståle­sen fra Brusand kjør­te han i fire ti­mer til Se­tes­dal for å hen­te de to sau­ene og lam­me­ne som ble hen­tet ned fra Urde­vot­ni tirs­dag.

LETTE TIL SNØEN KOM

Det var Kir­sten og Bjør­gulv på tur til stø­len de­res som opp­da­get dy­re­ne. Sam­men med na­bo­er fikk de tak i sau­ene, bandt dem på scoo­ter­sle­der og frak­tet ned til Nome­land mel­lom Valle og Rys­stad. – Vi lette og lette etter sau­ene helt til snøen kom. Mer kun­ne vi ikke gjø­re. Far min er hei­e­sjef og har vært i fjel­let hele som­mer­en til vin­te­ren kom. Saue­flok­ken til Mat­tings­dal ble slup­pet nær Hå­hel­ler og bei­tet sam­men med an- dre flok­ker i heia øst­over mot Langeid. Det vil si i stikk mot­satt ret­ning av der de ble fun­net.

– Det er umu­lig å vite hvor­for de trakk nord­over, sier saue­bon­den, svært så glad nå over at sau­ene ble ber­get. Et lam til i den lil­le flok­ken klar­te seg dess­ver­re ikke. Det lå dødt like ved de tre and­re.

TAKKNEMLIG

– Ufat­te­lig så godt de har kom­met seg, sier Mat­tings­dal. Det same sy­nes Bjør­gulv N. Berg og Kir­sten Brå­ten Berg. De er saue­bøn­der på sin hals de også og had­de eget fjøs klart til gjes­te­ne fra vin­ter­fjel­let.

Ved si­den av at han er glad for­di tre saue­liv ble ber­get, er Mat­tings­dal svært takknemlig over inn­sat­sen fra ek­te­pa­ret og na­bo­ene som hjalp til med å få sau­ene trygt ned til byg­da.

– Det er nes­ten trist å sen­de dis­se tøf­fin­ge­ne fra oss, sa Bjør­gulv før sau­ene ble ge­lei­det ut i vare­bi­len og den lan­ge tu­ren hjem til saue­fjø­set på Jæ­ren.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Saue­ei­er Karl Jo­han Mat­tings­dal sam­men med saue­bon­de og tone­kunst­ner Kir­sten Brå­ten Berg og hen­nes barne­barn So­fia (7). De gle­der seg over at de tre jær­sau­ene ble ber­get og kom hjem igjen.

KELI FOTO: JOHS. BJØR-

-Jeg sy­nes nes­ten det er litt synd at dis­se tøf­fin­ge­ne ikke ble igjen her, sier saue­bon­de og han som fant dem, Bjør­gulv N. Berg, der han flyt­ter lam­met inn i dyre­trans­por­ten til Jæ­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.