FOR KONGEPARET

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

prøv­de ikke å si at alt det­te er strå­len­de, men at det er sånn Nor­ge er.

Det lan­det han ser på sine rei­ser er på man­ge må­ter svært for­skjel­lig fra det Nor­ge han ble født i og som han vend­te til­ba­ke til etter krigs­åre­ne i USA. I takt med ti­den end­res egne hold­nin­ger også, er­kjen­ner kon­gen.

– Jeg hå­per og tror at jeg fort­satt er nysgjerrig og har ev­nen til å inn­se nye ting og for­and­re meg på et slags vis. Jeg må ikke gro fast i det som var min barn­dom og ung­dom.

– Jeg var let­te­re liv­redd. Det kan­skje be­skri­ver si­tua­sjo­nen. For å være helt ær­lig var jeg tem­me­lig sik­ker på at jeg ikke kom til å greie det. Han var jo utro­lig po­pu­lær, sier kong Ha­rald.

For dron­nin­gen var det en mye stør­re over­gang å tre fram i of­fent­lig­he­ten som kom­men­de kron­prin­ses­se enn å bli ma­jes­tet.

DE­LER OPPGAVENE

– Jeg had­de vært min manns kone i gans­ke man­ge år og kjen­te jo godt min svi­ger­far også. Men det ble en stor over­gang og et me­get stør­re an­svar, sier hun.

Dron­nin­gen sier det er en ar­beids­de­ling mel­lom hen­ne og ekte­man­nen.

– Vi for­sø­ker å dele ar­beids­opp­ga­ve­ne, kon­gen og jeg. Han har det kon­sti­tu­sjo­nel­le og jeg har kan­skje en hånd om det mer praktiske, sier Son­ja.

Men er det ikke en stor urett mot bar­na i konge­fa­mi­li­en at de fø­des inn i of­fent­lig­he­tens søke­lys?

– Jeg har i og for seg vært igjen­nom det sam­me selv. Pres­sen har kan­skje kom­met nær­me­re pri­vat­li­vet enn før, men jeg hå­per og tror at for­eld­re­ne og vi and­re kla­rer å lage et rom rundt bar­na hvor de får lov til å være barn, sier kon­gen.

ANNERLEDES

At det fin­nes en prin­sesse­sko­le på Slot­tet av­vi­ser han.

– Det­te kom­mer med mors­mel­ken, de er med på ting og ser hva for­eld­re­ne gjør. Tren­ger de vei­led­ning, så får de jo det, men el­lers går det­te na­tur­lig. Ing­rid opp­da­get vel­dig tid­lig at hun var litt annerledes. Det var in­gen som for­tal­te hen­ne det, sier han.

– Det er selv­føl­ge­lig trist når en fa­mi­lie går i opp­løs­ning. Man sy­nes jo synd på bar­na. Men så len­ge for­eld­re­ne sam­ar­bei­der, så kan det gå vel­dig bra. Det gjel­der å snak­ke hver­and­re opp, sier dron­ning Son­ja.

– Bar­na er gla­de over å få kom­me til Ari, er stol­te av å ha hvert sitt rom og blir godt fulgt opp, til­føy­er hun.

– Med kjenn­skap til min far vil­le han ald­ri ha kjef­tet på min beste­far. De kun­ne være ueni­ge, men å kjef­te på hver­and­re, det gjor­de de ikke.

På spørs­mål om det hend­te at han som kron­prins kjef­tet på sin far, run­ger den kjen­te lat­te­ren:

– Nei, men det hend­te nok at det var om­vendt av og til!

FOTO: NTB SCANPIX

I an­led­ning konge­pa­rets 80-års burs­da­ger i år er konge­fa­mi­li­en fo­to­gra­fert i den hvi­te sa­long på Slot­tet i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.