Svar til In­gar Ev­je

Faedrelandsvennen - - MENING - ARNE SOLLIE

I tirs­da­gens Fædre­lands­ven­nen går In­gar Ev­je i ret­te med Gab­ri­el Ed­land fra MIFF og på­står Ed­land ikke er godt nok ori­en­tert i ting han skri­ver om.

●● Det er der­imot en del ting In­gar Ev­je skri­ver i sitt inn­legg som er sterkt mis­vi­sen­de. Han på­står at alle Is­ra­els stats­mi­nis­te­re all­tid har mot­ar­bei­det en to­stats­løs­ning. Det er jo ikke sant. Det er der­imot ara­ber­ne som har gått i mot det hele ti­den. Ara­fat var jo helt ty­de­lig da han reis­te hjem fra for­hand­lin­ger i USA. Han vil­le ikke ha to sta­ter for­di hele Israel skul­le vekk. Før 6-da­gers­kri­gen ut­tal­te Nas­ser at nå skul­le det en­de­lig bli slutt på den­ne pa­ren­te­sen som het Israel.

Jeg vet ikke om han gjen­gir Gol­da Meir rett da hun skul­le ut­talt at den da­gen ara­bis­ke mød­re els­ker sine barn mer enn de ha­ter jø­de­ne blir det fred. Jeg vil ikke uten vi­de­re gå god for at ara­bis­ke mød­re ikke els­ker sine barn. Men sann­he­ten er vel at hate­ful­le ara­bis­ke ter­ror­le­de­re har kjørt sine barn i front helt fra Ara­fats tid. Un­der ra­kett­an­gre­pe­ne fra Gaza plas­ser­te de ut­skyt­nings­ram­per for sine ra­ket­ter på sko­ler og and­re plas­ser det var man­ge barn og uskyl­di­ge si­vi­le. Hen­sik­ten var uten tvil å ofre dem ky­nisk for å ska­pe en ver­dens­opi­nio­nen mot Israel.

Et an­net sterkt be­vis på at de vil ha staten Israel fjer­net er at de har fjer­net alle kart som vi­ser staten Israel. I bø­ke­ne de nå be­nyt­ter til å un­der­vi­se sine barn i sko­le­ne er alle jø­dis­ke navn på byer og tett­ste­der fra etter 1948 er­stat­tet med ara­bis­ke navn. Is­ra­els størs­te by Tel Aviv er byt­tet med Tel Al-ara­bia.

Vi­de­re læ­rer de at klage­mu­ren og pa­tri­ar­ke­nes grav­ste­der er hel­li­ge islams­ke ste­der som Israel for­sø­ker å erob­re. Bø­ke­ne er skre­vet av det pa­le­stins­ke (ara­bis­ke kunn­skaps­de­par­te­ment). Det er uten tvil en stra­te­gi at de ved hjelp av sys­te­ma­tisk løgn øns­ker å hjerne­vas­ke bar­na og ska­pe hat mot Israel.

Så len­ge dis­se hold­nin­ger blant de tone­an­gi­ven­de ara­ber­ne på Vest­bred­den og i Gaza er rå­den­de fin­nes det in­gen mu­lig­het for fred. Per­son­lig tror jeg ikke det blir fred før freds­fyrs­ten kom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.