50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. fe­bru­ar 1967

●● Sør­lands­vin­te­ren vis­te seg fra en me­get ublid side da junior-nm på ski ble av­vik­let på Vennesla og i Kris­tian­sand i hel­ga. Li­ke­vel var pub­li­kums­an­tal­let rundt 1000 i snø­dre­vet på Vennesla lør­dag og 12-1300 i Stor­heia i går der væ­ret veks­let mel­lom regn og sludd. To­talt kom det inn 7500 kro­ner i Nm-kas­sa i lø­petp av de to da­ge­ne. Til tross for vær­gu­de­nes nes inn­stil­ling, ble lang­ren­net i Vennesla me­get vel­lyk­ket både sports­lig og ar­ran­ge­ment­mes­sig. Det ster­ke snø­fal­let som kom noen ti­mer før start, , skap­te selv­sagt pro­ble­mer, men med d as­si­stan­se fra det mi­li­tæ­re kun­ne me­se­ster­ska­pet av­vik­les i yp­per­li­ge løy­per.. Av del­ta­ker­ne var May Britt Jans­son og Frank rank

B. Erik­sen lo­ka­le lys­punk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.