25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. fe­bru­ar 1992

●● Park­sje­fen i Kris­tian­sand, Kjell Lyng­seth, fikk en høy­est for­tjent pris i går, for «å ha mar­keds­ført byen via et blomst­ren­de sen­trum og inn­farts­årer. Han har dre­vet et utret­te­lig ar­beid for å heve den es­te­tis­ke stan­dar­den i bo­lig­plan­le lig­plan­leg­ging og i plan­leg­ging ge­ne­relt». Slik he­ter det i be­grun­nel­sen for å til­de­le ham Bo­lig- og by­plan­pri­sen for 1992. Den de­les ut av Ag­der bo­lig- og by­plan­for­ening, som holdt sitt års­møte i går. Pri­sen, et ma­le­ri av Vig­go Aad­ne­vig, ble over­rakt av for­enin­gens styre­med­lem, Met­te M. Salve­sen, som også var for­slags­stil­ler. Parks sjef Lyng­seth sa etter over­rek­kel­sen a at han så på pri­sen som en takk til hele e eta­ten, det­te var ikke et en­manns­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.