Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket land til­hø­rer det selv­styr­te, over­sjø­is­ke ter­ri­to­ri­et Ber­mu­da?

2. Hva er den vik­tigs­te be­stand­de­len i glass?

3. Hva he­ter inn­sjø­en i det sør­li­ge Si­bir som rom­mer om­trent 20 % av alt fly­ten­de fersk­vann på jor­da?

4. Hva er det som gir stav­kir­ke­ne nav­net sitt?

5. Hva kal­les vandre­torsk som kom­mer inn til kys­ten for å gyte?

6. Hvil­ken by reg­nes som ver­dens elds­te?

7. Hvil­ken skue­spil­ler måt­te gi seg i 2000, da Par­kin­son-syk­dom­men hans var kom­met så langt at han ikke len­ger kun­ne spil­le inn nye epi­so­der av Tv-se­ri­en ”Spin City” hver uke?

8. Hvem har skre­vet me­lo­di­en til ”Ja, vi els­ker”?

9. Hvem spil­ler ”Du­de” Le­bow­ski i ”The Big Le­bow­ski”?

10. Hvor man­ge mi­nut­ter bru­ker ly­set fra sola til jor­da?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.