Sund­by ut­ford­rer Vm-his­to­ri­en

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: MARTHE IHLE

Mar­tin Johns­rud Sund­by (32) knus­te alle i Otepää, men skal han gjen­ta det sam­me i Lah­ti må han gjø­re noe som in­gen har klart før ham.

Det har nem­lig ald­ri skjedd at den lø­pe­ren som har vun­net den sis­te 15-kilo­me­te­ren før et VM, har gjen­tatt det sam­me i det på­føl­gen­de mes­ter­ska­pet bare noen da­ger se­ne­re.

32-årin­gen dro på smile­bån­det da han ble kon­fron­tert med den sta­ti­stik­ken. Han had­de selv­sagt hørt om den for­ban­nel­sen fra før av.

– De­re skal lik­som fin­ne på noen mor­som­me vri­er, og det er kult å lage litt faen! Ja, jeg har hørt ryk­ter om det. His­to­ri­en er til for å ut­ford­res. Odd­sen er vel re­la­tivt lav på at Ma­rit Bjør­gen går til topps på et løp, og jeg får prø­ve å føl­ge den, sa Sund­by etter den su­ve­re­ne sei­e­ren på den klas­sis­ke 15-kilo­me­te­ren i Otepää.

– Det er førs­te gang i år jeg fø­ler at jeg har gått or­dent­lig bra. Jeg traff med løps­opp­leg­get, og jeg holdt i 15 kilo­me­ter. Krop­pen var bra, kon­klu­der­te Røa-lø­pe­ren.

Han sy­nes ikke at han har hatt noen su­per­løp så langt i se­son­gen.

Ikke før søn­dag i surt vært og på et tungt og vans­ke­lig føre.

– Det har føl­tes som om jeg har gått med hånd­brek­ket på så langt den­ne se­son­gen, og det har skyld­tes uli­ke ting. Det er mye som har skjedd i år, og jeg had­de en syk­doms­pre­get inn­gang på se­son­gen. Jeg fikk ikke gjort ting som jeg plei­er å gjø­re. Det har for­plan­tet seg ut­over i se­son­gen, men nå har jeg fått halv­an­nen må­ned med or­dent­lig tre­ning, og det re­spon­de­rer krop­pen min vel­dig bra på. Nå fø­ler jeg meg vel­dig bra.

– Ja, det er dei­lig. For det førs­te har jeg vært i tvil i vin­ter om jeg kom til å kom­me på sam­me nivå som i fjor, for jeg har ikke hatt den sam­me fø­lel­sen som jeg tid­vis had­de i fjor vin­ter. Jeg har lett etter den både tek­nisk og psy­kisk, og i dag så er jeg er der. Det var nok den fø­lel­sen du så i an­sikts­ut­tryk­ket mitt. Jeg fikk be­kref­tet at jeg kan være på det ni­vå­et i år også.

I mål var Sund­by hele 37 se­kun­der foran fins­ke Ii­vo Nis­ka­nen.

Hans Chris­ter Ho­lund ble num­mer tre. Han er for sik­ker­hets skyld ikke med i den nors­ke VMtrop­pen.

– Jeg har gjort den job­ben som skal gjø­res fram mot VM. Jeg slip­per å lete etter for­men, og jeg tren­ger ikke å kjø­re fle­re hardøk­ter. Fy­sisk er jeg på plass.

I lø­pet av man­dag etter­mid­dag/ kveld er han også på plass i del­ta­ker­lei­ren et par mil uten­for VM­byen Lah­ti.

FOTO: NTB SCANPIX

Mar­tin Johns­rud Sund­by vant ver­dens­cup­ren­net på 15 km i Otepää søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.