Av­vi­ser bare hel­ve­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ru­ne Ed­vard­sen, dag­lig le­der i Tro­ens Be­vis, me­ner det «ut fra Bi­be­lens syn» er galt å vie ho­mo­fi­le, men vil fort­set­te sitt sam­ar­beid med and­re «om sa­ker vi er eni­ge om» tross uli­ke ek­te­skaps­syn.

– Jeg sier som min far: «Det enes­te sted jeg ikke vil for­kyn­ne, er i hel­ve­te».

– Akku­rat der kun­ne det vel vært be­hov for litt for­kyn­nel­se, kan­skje…?

– Jo, jo, hm, jeg tar den, men mitt po­eng er at jeg ikke tror på eks­klu­sjon el­ler å ta av­stand fra hver­and­re, sier han og leg­ger til:

– Tro­ens Be­vis og jeg står fast og ty­de­lig på et tra­di­sjo­nelt syn på ek­te­ska­pet, men jeg sy­nes det er alt for in­spi­re­ren­de å ha kon­takt med folke­kir­ken til at jeg vil ta av­stand fra noen av dem som job­ber der, sier Ed­vard­sen, og av­slut­ter:

– Uan­sett hva vi me­ner, kan ver­ken kir­ken el­ler vi ta av­gjø­rel­ser for folk. Noen vel­ger and­re sam­livs­for­mer enn vi me­ner er det bes­te. Sånn er det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.