Fakta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ho­mo­fili­sak og tverrkirkelig sam­ar­beid

● 1.februar ble samt­li­ge kir­ker i Den nors­ke kir­ke – uav­hen­gig av den lo­ka­le pres­tens syn - åp­net for vig­sel av like­kjøn­ne­de.

● Tirs­dag 13. februar kun­ne Fædre­lands­ven­nen for­tel­le at le­de­re in­nen Pinse­be­ve­gel­sen an­be­fa­ler sine me­nig­he­ter å ikke be­nyt­te pres­ter som vil vie ho­mo­fi­le på sine preke­sto­ler el­ler der pinse­ven­ner er med­ar­ran­gør.

● I sam­me ny­hets­sak frem­gikk det at pas­tor i Fi­ladel­fia, Michel Andreas Ri­vas, har lagt seg på den­ne lin­jen.

● Le­de­re i Mi­sjons­kir­ken an­be­fa­ler det mot­sat­te – å ikke la vig­sels­a­ken få sli­ke kon­se­kven­ser for tverrkirkelig sam­ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.