«nytt» om­rå­de

Faedrelandsvennen - - TEMA DET STO PÅ TRYKK -

Mold­skred me­ner det er vans­ke­lig å fin­ne de al­ler bes­te. Han har fun­net et par han trygt kan an­be­fa­le:

– Monsieur Vuong har den bes­te viet­na­me­sis­ke ma­ten, mens Yam Yam har best kore­ansk. Jeg har prøvd så man­ge og det er så va­ri­e­ren­de kva­li­tet – men dis­se to kan jeg stå in­ne for, sier Mold­skred.

Les mer: www.mon­sieurvuong. de og www.ya­my­am-ber­lin.de man­ge år og har et knip­pe nye res­tau­rant­fa­vo­rit­ter hun gjer­ne de­ler:

1. DATA KITCHEN

nen til el­le­ve om kvel­den. Som nav­net til­si­er – Eggs Be­ne­dict står selv­sagt på me­ny­en, det sam­me gjør panne­ka­ker og arme rid­de­re.

Les mer: be­ne­dict-bre­ak­fast.de

3. MRS. ROBINSON

Den­ne res­tau­ran­ten har fått mye opp­merk­som­het, blant an­net av mat­blog­ge­re. Det er en miks av ja­pansk, ki­ne­sisk og euro­pe­isk mat. In­no­va­ti­ve ret­ter er stikk­or­det.

Den lig­ger i Prenz­lau­er Berg. Les mer: www.mrs­ro­bin­sons. de

Gal­lert tip­ser også om blog­gen Sti­lin­ber­lin.de for fle­re inn­side­tips til byen.

FOTO: CA­MIL­LA FLAATTEN

EN­KELT: Ber­lin er en stor by med over tre mil­lio­ner inn­byg­ge­re. Men det er en­kelt å ta seg rundt med trik­ken el­ler to­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.