50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA DET STO PÅ TRYKK -

Mao Tse-tung og hans til­hen­ge­re har etter alt å døm­me ennå ikke klart å skaf­fe seg kon­troll over Pe­king og Shang­hai, til tross for of­fi­si­el­le mel­din­ger om det mot­sat­te. I føl­ge mel­din­ger som kom fra Pe­king i dag, skal mao­is­te­ne ha sto­re vans­ke­lig­he­ter i Tsing­tao og in­du­s­tri­om­rå­det Wu­han. Dis­se tegn på at Maos felt­tog mot pre­si­dent Liu Shao-chi og hans ans til­hen­ge­re kan ha kom­met inn i en n far­lig fase, ble be­kref­tet i «Fol­kets Dag­blad» ved en er­klæ­ring om at de mao­is­tis­ke rek­ker nå er åpne for enhver som støtter Mao, uan- sett hans el­ler hen­nes tid­li­ge­re forr­bry­tel­ser el­ler Mao-fiendt­lig­het. I føl­ge en vegg­avis skal også stats­mi­nis­ter is­ter Chou En-lai ha inn­røm­met dis­se e pro­ble­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.