Me­dal­je­skred i NM mange­kamp

Faedrelandsvennen - - SPORT - TO­NY HALSALL, for Otra IL

Den­ne gjen­gen fikk med seg to gull, to sølv og en bronse­me­dal­je fra hel­gas mes­ter­skap.

I klasse jen­ter 15 år ble det gull og bron­se på de to Otra­jen­te­ne Eme­lia Tvei­tå og Un­ni Tvei­tå. Eme­lia had­de rik­tig prik­ket inn topp­for­men og med fire per­son­li­ge re­kor­der i 5-kam­pen sik­ret hun seg sei­e­ren. La­ke­ri Ertz­gaard, dat­ter til europa­mes­ter på 200 me­ter John Ertz­gaard, lå bak Un­ni Tvei­tå før av­slut­ten­de 600 m. Med en vold­som slutt­spurt sis­te 150 m klar­te hun å kar­re seg de nød­ven­di­ge tre se­kun­de­ne i sam­men­dra­get foran Un­ni.

Un­ni på sin side løp ”for li­vet” for å sik­re bronse­me­dal­jen foran Er­le Mu­sum Lyng fra Ver­dal. Er­le vant av­slut­ten­de 600 m, men mang­let tre se­kun­der på bronse­me­dal­jen.

Det var spe­si­elt i kule at Otra­jen­te­ne la grunn­la­get for me­dal­je­ne. Her var de man­ge me­ter foran kon­kur­ren­te­ne. Med 12,53 m på Eme­lia og 12.14 m på Un­ni plas­ser­te de beg­ge seg på topp tre på lan­dets kule­sta­ti­stikk. Eme­lia fikk 3172 po­eng og Un­ni 2964 p.

NYTT OTRA-GULL

Otra-suk­ses­sen fort­sat­te i klasse jen­ter 17 år. Li­se Hornnes åp­net med pers på 60 m hekk med 9,86 se­kun­der og fulg­te opp med per­ser i kule og på 600 m. Det var dra­ma­tikk al­le­re­de på startøvel­sen for Em­ma de Haas fra Stur­la. Hun tyv­star­tet to gan­ger og måt­te der­med i hen­hold til reg­le­ne dis­kes fra øvel­sen. Li­se kob­let et godt grep om gull­me­dal­jen al­le­re­de etter høyde­kon­kur­ran­sen som end­te på 1.52 m for hen­ne.

I leng­de er det all­tid dra­ma­tikk i mange­kamp. Det er jo bare tre forsøk i mange­kamp­sam­men­heng og kre­ven­de å tref­fe sats­plan­ken. Hel­ler ikke Li­se traff plan­ken, men pres­ter­te like fullt 4,70 m med lang vei til plan­ken. 2920 p holdt uan­sett til klar seier.

Otra IL har i fle­re år dre­vet god re­krutt­virk­som­het og er nå også på full fart inn i top­pen i norsk ung­doms­fri­idrett.

I junior­klas­sen gjen­nom­før­te Line Myre­støl Jo­hans­son fra Sø­rild en fe­no­me­nal mange­kamp, helt uten sva­ke punk­ter. Med en god start på 60 m hekk slo hun an to­nen med ny pers 9,27 sek. I kule ble det års­bes­te med 9,73 m, 1,63 m i høy­de og 5 m i leng­de. Foran den av­slut­ten­de 800-me­te­ren lå hun på 3. plass bak Tone Brake­dal fra Stord. Det var imid­ler­tid bare 11 po­eng og noen få ti­de­ler på 800 m opp til sølv­plas­sen.

Med et sterkt løp på 2.35 mi­nut­ter og en dif­fe­ran­se på 10 se­kun­der til Tone etter­lot hun ingen tvil om at hun for­tjen­te søl­vet med 3328 p. Alex­and­ra Ha­ver, også hun fra Sø­rild, fikk en flott 5. plass med 3020 p. I kule var hun helt oppe på 2. plass med det fine re­sul­ta­tet 10,32 m.

VIL TIL U23-EM

I se­nior­klas­sen var det tre­steg­hop­per Mai Brit Ber­ge fra Ive­land som var Aust-ag­ders re­pre­sen­tant. Med 3509 p ble det en flott sølv­me­dal­je etter se­ri­en 9,13 sek på 60 m hekk, 1.60 m i høy­de, 9.22 m i kule, 5.41 m i leng­de og 2,26,53 på 800 m. Hun har som mål å kva­li­fi­se­re seg til EM U23 i Po­len i tre­steg og sy­nes å lig­ge godt i rute etter fle­re per­ser den­ne in­nen­dørs­se­son­gen.

FOTO: OLAV MAG­NE TVEI­TÅ

Li­se Hornnes (f.v.) fra Otra, Eme­lia Tvei­tå fra Otra, Un­ni Tvei­tå fra Otra, Mai Brit Ber­ge fra Ive­land og Line Myre­støl Jo­hans­son fra Sø­rild med sine me­dal­jer fra hel­gas UM/NM i mange­kamp i Sandnes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.