Hvor mye tre­ning tå­ler ege

Man­ge barn tå­ler like mye fy­sisk ak­ti­vi­tet som voks­ne, men hvor mye bør de tre­ne? Her er eks­per­te­nes kla­re råd.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Da tar vi drikke­pau­se!

Tre­ner Mats Thom­sen har for førs­te gang he­vet stem­men. Det er på tide med et lite avbrekk i tre­nings­øk­ten. I en drøy time har Gneist turns re­krut­tropp gjen­nom uli­ke ak­ti­vi­te­ter trent hur­tig­het, eks­plo­si­vi­tet, spenst og ko­or­di­na­sjon med gans­ke høy in­ten­si­tet.

For noen av bar­na ut­gjør den to­talt to ti­mer lan­ge øk­ten en stor bit av de­res fy­sis­ke ak­ti­vi­tet den­ne uken, men for Hed­da Erica Ei­kan­ger (12) og Kris­tin Kva­le Sæve­rås (12) ut­gjør den bare en brøk­del.

Hed­da har fort­satt to turn­tre­nin­ger og to fri­idretts­øk­ter igjen på uke­pla­nen, og Kris­tin tre­ner både fot­ball og turn tre gan­ger i uken. Til sam­men bru­ker de rundt 12 ti­mer på tre­ning i uken, uten­om kon­kur­ran­se. Gym­ti­me­ne, lek på sko­len, fjell­tu­rer, ski­tu­rer og tram­po­line­hop­ping kom­mer i til­legg.

– Jeg sy­nes bare det er gøy, sier Hed­da, mens Kris­tin nik­ker an­er­kjen­nen­de.

LIKE MYE SOM VOKS­NE

De er langt fra de enes­te bar­na i Norge med en så ak­tiv hver­dag. Men er det et pro­blem? Nei, me­ner Es­pen Tønne­sen. Han er fag­an­svar­lig for ut­hol­den­het i Olym­pia­top­pen og har holdt man­ge

FOTO: EI­RIK BREKKE

Hed­da Erica Ei­kan­ger (12) spin­ner rundt i luf­ten foran lag­venn­in­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.