En bli ulyk­kes­fri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REI­TE

fra Me­non Eco­no­mics vi­ser at det i åre­ne 2000 – 2004 var 16 per­soner som mis­tet li­vet på E6. Fra 2012 – 2016 var det tre. Ned­gan­gen er på 80 pro­sent.

●● Også på E 18 ved San­de i Vest­fold ble det en sterk ned­gang med mo­tor­vei. I åre­ne fra 1995 – 2003 omkom 21 per­soner. De førs­te fem åre­ne med mo­tor­vei, omkom tre per­soner.

●● Får E 39 den sam­me ned­gan­gen, be­tyr det at an­tall ulyk­ker på sel­ve mo­tor­vei­en går ned fra 16 drep­te til to el­ler tre.

TO DØDE

De to døds­ulyk­ke­ne som har vært på E 18 etter at ny mo­tor­vei kom, skyld­tes i det ene til­fel­let en ut­for­kjø­ring i høy fart og i det and­re til­fel­let en bil som stod i ro og som ble på­kjørt bak­fra på en rett strek­ning.

– Vi er opp­tatt av å ha en god drift av vei­en. Vi har dag­li­ge in­spek­sjo­ner, vi sør­ger for at vilt­gjer­de­ne er i or­den og vi har god frik­sjon på vei­en. Men den vik­tigs­te år­sa­ken til ned­gan­gen er må­ten vei­en er ut­for­met på, sier Jan Wal­le, dag­lig le­der i Ag­der OPS Veg­sel­skap.

De er an­svar­li­ge for drif­ten av vei­en og får en bo­nus fra sta­ten hvis an­tall ulyk­ker er lavt. Fram til i fjor had­de fått ut­be­talt 12,2 mil­lio­ner i bo­nus.

Det skjer fort­satt ulyk­ker på vei­en, men de er mind­re al­vor­li­ge enn før.

– I de al­ler fles­te til­fel­le­ne drei­er det seg om per­soner som er uopp­merk­som­me og som kjø­rer inn i en tun­nel­vegg el­ler et auto­vern. Men vei­en er ut­for­met slik at det ikke gir sto­re ska­der, sier Wal­le.

TILGIVENDE TERRENG

Møte­ulyk­ke­ne blir eli­mi­nert på en ny mo­tor­vei, bort­sett fra i de til­fel­le­ne no­en kom­mer inn i feil kjøre­ret­ning. Ut­for­kjø­rin­ger blir mind­re al­vor­li­ge.

– Vi kal­ler det et «tilgivende terreng» som be­tyr at du ikke blir drept el­ler al­vor­lig ska­det, selv om du er uopp­merk­som. Man får ikke de brå­stop­pe­ne som skjer om man kjø­rer ut­for på en an­nen vei. Da får du en vel­dig stor re­duk­sjon i an­tall ulyk­ker med per­son­ska­de, sier Finn Aas­mund Hobbesland.

Men selv om ulyk­ke­ne vil gå ned på en ny mo­tor­vei, kan de li­ke­vel gå opp på and­re vei­er.

– En ny mo­tor­vei fø­rer til økt tra­fikk­be­last­ning, ikke bare på mo­tor­vei­en, men også på side­veis­net­tet. Der­som det­te vei­net­tet ikke er di­men­sjo­nert i for­hold til ny tra­fikk­be­last­ning, kan for­ven­tet an­tall ulyk­ker øke på side­vei­ene. Ved vi­de­re plan­leg­ging av de uli­ke par­sel­le­ne, vur­de­rer vi også ut­bed­ring av side­vei­net­tet, sier Hel­ga Lys­gård, tra­fikk­plan­leg­ger i Nye Vei­er.

VIK­TIG TIL­TAK

Ru­ne El­vik i Trans­port­øko­no­misk har fors­ket på tra­fikk­ulyk­ker og hvil­ke til­tak som vir­ker. Han har selv gått nær­me­re inn i tal­le­ne i Øst­fold og fun­net ut at an­tall drep­te og hardt skad­de sank med 67 pro­sent etter at mo­tor­vei­en kom.

– Ut­for­min­gen av vei­en er det vik­tigs­te, og at du fjer­ner ri­si­ko som fot­gjen­ge­re og syk­len­de. En mo­tor­vei går mer el­ler mind­re rett fram uten brat­te bak­ker og krap­pe svin­ger. Det er hel­ler ikke kryss med and­re vei­er, sier han.

De ulyk­ke­ne som skjer er for det mes­te ut­for­kjø­rin­ger og på­kjørs­ler bak­fra.

– Kan man for­ven­te en ned­gang på nær­me­re 70 pro­sent også and­re ste­der der det blir bygd mo­tor­vei?

– Det er gjort vel­dig få un­der­sø­kel­ser av det­te, så jeg vet ikke hvor for­svar­lig det er å fore­ta en slik ge­ne­ra­li­se­ring. Man kan ven­te seg en be­ty­de­lig ned­gang, men det er nok ikke den sam­me hver gang, sier El­vik.

Han var med å lage en rap­port som vis­te en be­ty­de­lig ned­gang i drep­te fra 2000 – 12. An­tall drep­te gikk ned fra 341 til 145. Da vare nye vei­er bare en av år­sa­ke­ne i til­legg til bed­re ut­styr og la­ve­re fart.

ARKIVFOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN TEKST: kjetil.rei­te@fvn.no -

stad stod fer­dig, har to per­soner om­kom­met. Finn Aas­mund Hobbesland, di­rek­tør for plan­pro­ses­ser og sam­funns­kon­takt. Hel­ga Lys­gård, tra­fikk­plan­leg­ger i Nye Vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.