«Idio­te­ne» fik­ser det mes­te

– Skryt av idio­ten. Da job­ber han best.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST OG FOTO: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Det svar­te As­bjørn Abrahamsen, da Thor­bjørn Ol­sen nett­opp had­de om­talt ham som en fan­tas­tisk flink mann.

Og ikke bare det:

– Han er en mann som kan alt, sa Ol­sen om Abrahamsen.

Thor­bjørn Ol­sen er egent­lig sje­fen i kjel­le­ren un­der Kon­gens Sen­ter. Virk­som­he­ten kal­les Kon­gens Se­nior­sen­ter.

For ti­den er han sjef for om­trent ti, hvor­av fire har vært le­ger, en skole­læ­rer, no­en sjø­folk, no­en olje­folk, no­en me­ka­ni­ke­re, og egent­lig hva som helst.

IKKE VIK­TIG

Ol­sen var for sin del på Huns­fos i sitt for­ri­ge yr­kes­ak­ti­ve liv.

I verk­ste­det i kjel­le­ren un­der Kon­gens Sen­ter be­tyr uan­sett tit­le­ne ikke noe som helst.

– Det som be­tyr noe er at alle gjør hva vi har lyst til, og at vi drik­ker kaf­fe og spi­ser vaf­ler fra 11.30 til 12.00.

Slik snak­ker sje­fen for gjen­gen som ham­rer, sa­ger, svei­ser og for­mer hver man­dag og tors­dag fra 09.00 til 13.30.

Men ste­det har ikke stemp­lings­ur. Her an­kom­mer hver og én når det pas­ser for å fik­se lys i et vi­king­skip, ret­te opp et ving­le­te sta­tiv til gass­grill, lage enda no­en peis­blå­se­re, sli­pe stei­ner el­ler skjæ­re i et tra­fikk­skilt slik at det etter hvert blir til en vær­hane.

Nå av­døde Ivar Haa­land var en mes­ter in­nen sist­nevn­te fag. Han la­get til og med ræ­ge­vær­ha­ner av rå­va­rer som tid­li­ge­re had­de mar­kert for ek­sem­pel 60-sone.

Da Fædre­lands­ven­nen avla be­søk man­dag, vis­te As­bjørn Abrahamsen stolt fram en seil­skute­vær­hane.

❞ Det som be­tyr noe er at alle gjør hva vi har lyst til, og at vi drik­ker kaf­fe og spi­ser vaf­ler fra 11.30 til 12.00.

– BARE SKRYT

Det var i den for­bin­del­se re­plik­ke­ne nevnt inn­led­nings­vis falt.

– Skriv gjer­ne at vi har et al­de­les ut­mer­ket ka­me­rat­skap. No­en av oss syn­ger også sam­men i Kris­tian­sands Ha­and­ver­ker Sang­for­ening, var det en som sa.

Thor­bjørn Ol­sen sa at det som skjer i den­ne kjel­le­ren to da­ger i uken, er mentalhygiene.

– Skryt så mye du kan når du skal skri­ve om det­te ste­det. Det er sik­kert ikke nok li­ke­vel. Og vi har plass til fle­re, po­eng­te­rer ar­beids­le­de­ren for de ar­beids­gla­de.

Ak­ti­vi­tets­le­der Tore Tønne­sen nev­ner man­ge stikk­ord når han be­ret­ter om øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter ved Kon­gens Sen­ter. Ma­ler­kurs, spansk­kurs, por­se­lens­ma­ling, se­nioryoga, rusle­tu­rer, dans med le­ven­de mu­sikk, strikke­krok, se­nior­uni­ver­si­tet, lit­te­ra­tur­grup­pe, tre­skjæ­ring, båt­byg­ging og sjakk for både ny­be­gyn­ne­re og vi­dere­kom­men­de.

Bare for å ha nevnt noe.

As­bjørn Abrahamsen sjek­ker at seil­båt­vær­ha­nen blir bra. Thor­bjørn Ol­sen tar også en kikk.

man­ge år var Tho­re H. Pedersen ma­ski­nist i uten­riks­tje­nes­te. Nå er han ma­ski­nist med peis­blå­se­re som spe­sia­li­tet. As­bjørn Abrahamsen job­ber ofte så det gnist­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.