Be­ru­set trai­ler­sjå­før fengs­let i fire uker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA JAR­LE R. MARTINSEN

Trai­ler­sjå­fø­ren som kjør­te i rus på E 18 har fått en su­per­kjapp dom: Fire ukers feng­sel.

– Utån­dings­prø­ven vis­te en al­ko­hol­kon­sen­tra­sjon på 0,49 mil­li­gram per li­ter luft, sier Terje Gun­der­sen, sta­sjons­sjef ved Grim­stad po­liti­sta­sjon.

Det vil si pro­mil­le i un­der­kant av én. Det var ons­dag i for­ri­ge uke at man­nen fra Est­land ble stan­set på E 18 ved Grim- stad. Han had­de kjørt i land fra fer­ga i Hor­ten.

Da sa­ken ble be­hand­let i Aust-ag­der tingrett al­le­re­de man­dag, kom sjå­fø­ren med en ufor­be­hol­den til­stå­el­se.

Ret­ten me­ner det er skjerpende at det hand­ler om en semi­trai­ler med trekk­vogn med en vekt på om­kring 22 tonn.

«Kjøre­tu­ren fore­gikk over en lang strek­ning på man­ge mil, fra et pau­se­sted ca 100 kilo­me­ter etter Hor­ten og frem til Grim­stad. Pla­nen var å kjø­re yt­ter­li­ge­re i om­kring halv­an­nen time før han skul­le ta pau­se.», skri­ver ret­ten i dom­men.

Det var and­re bi­lis­ter som ob­ser­ver­te at trai­le­ren kjør­te ving­le­te på E 18, og vars­let po­li­ti­et.

– En bi­list som kjør­te bak ved­kom­men­de på E 18 vars­let po­li­ti­et, som for­søk­te å stan­se vogn­to­get ved Vik. Fø­re­ren stan­set ikke, og kjør­te mot Grim­stad sen­trum. Der ble han stå­en­de fast i en smal sving, for­tel­ler Terje Gun­der­sen.

– Han har også blitt ilagt et kjøre­for­bud i Nor­ge på tre år. Vi vars­ler po­liti­myn­dig­he­te­ne i Est­land, slik at de kan vur­de­re sa- ken vi­de­re, sier Gun­der­sen.

Man­nen ble dess­uten dømt til en bot på 4.000 kro­ner av ting­ret­ten. Bo­ten er satt så lavt på grunn av hans lave inn­tekt, gjelds­byr­de og for­sør­ger­an­svar.

Ved­kom­men­de er sam­ti­dig va­re­tekts­fengs­let og har der­med al­le­re­de star­tet so­nin­gen på fire ukers feng­sel. År­sa­ken er at ting­ret­ten me­ner det er fare for at han vil stik­ke av om han blir satt fri i på­ven­te av or­di­nær so­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.