Er han fra So­ma­lia el­ler fr

Tirs­dag star­tet bio­in­ge­ni­ø­ren Ma­had Abib Ma­ha­muds kamp i retts­sa­len for å be­hol­de sitt nors­ke stats­bor­ger­skap.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

– Det er godt å være i gang. Det er en let­tel­se, sier Ma­ha­mud til NTB.

Uten­for Oslo ting­hus had­de en grup­pe so­ma­liere som støt­ter sa­ken hans, sam­let seg med kra­vet om at 30-årin­gen må få bli i Nor­ge.

– ER FRA SO­MA­LIA

30-årin­gen har sak­søkt sta­ten ved Ut­len­dings­nemn­da (UNE) etter å ha blitt fra­tatt det nors­ke stats­bor­ger­ska­pet. UNE me­ner Ma­ha­mud løy om sin iden­ti­tet og na­sjo­na­li­tet da han kom til Nor­ge som 14-åring.

Ma­ha­mud har he­le ti­den holdt fast ved at han er fra So­ma­lia.

Sa­ken vak­te stor opp­merk­som­het da det ble kjent at Ma­ha­mud kan bli fra­tatt sitt stats­bor­ger­skap 17 år etter at han først kom til Nor­ge.

ME­NER GRUNN­LA­GET ER FEIL

I ret­ten tirs­dag gikk Ma­ha­muds ad­vo­kat Eli­se Ny­gård nøye igjen­nom Ma­ha­muds his­to­rie, blant an­net de opp­lys­nin­ge­ne han ga til nors­ke myn­dig­he­ter da han kom til Oslo i au­gust 2000.

For­sva­rer­ne me­ner at grunn­la­get for å fra­ta Ma­ha­mud stats­bor­ger­ska­pet er urik­tig og at UNE i til­legg har brukt feil lov­an­ven­del­se i pro­ses­sen.

BREV FRA PRE­SI­DEN­TEN

I ret­ten vil Ma­ha­mud blant an­net leg­ge fram et brev fra So­ma­lias pre­si­dent Mo­hammad Os­man Ja­wa­ri, der det he­ter at Ma­ha­muds far var of­fi­ser i det so­ma­lis­ke fly­vå­pe­net un­der det tid­li­ge- re re­gi­met til Mo­ham­med Siad Bar­re, som ble styr­tet i 1991. Søn­nen er født i Mo­ga­dis­hu, i fly­vå­pe­nets ho­ved­kvar­ter, står det i bre­vet, som også er sig­nert av en bri­ga­der i fly­vå­pe­net.

Også So­ma­lias am­bas­sa­dør til EU, Ali Said Faqi, har be­kref­tet at Ma­ha­mud er so­ma­lisk. Faqi bi­står nors­ke myn­dig­he­ter i å ve­ri­fi­se­re iden­ti­te­ten til so­ma­liere som Nor­ge skal re­tur­ne­re til hjem­lan­det.

ME­NER å HA BEVISER

Sta­ten me­ner på sin side å ha fle­re beviser på at Ma­ha­mud for­klar­te seg urik­tig da han kom til Nor­ge.

Blant an­net har hans nå av­døde far iføl­ge Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) sagt at Ma­had «all­tid har bodd sam­men med ham i Dji­bou­ti». Fa­rens opp­lys­nin­ger stam­mer fra da fa­ren søk­te om fa­mi­lie­gjen­for­ening for 14 år si­den.

UNE har også rea­gert på fle­re va­luta­trans­ak­sjo­ner til en per­son i Dji­bou­ti. I til­legg skal Ma­ha­mud ha fle­re ven­ner på blant an­net Face­bo­ok i det fransk­ta­len­de lan­det enn i både So­ma­lia og Etio­pia.

FIKK EN SEKSER I FRANSK

UNE me­ner også at Ma­ha­muds gode fransk­kunn­ska­per, som ga ham en sekser på ung­doms­sko­len bare halv­an­net år etter han kom til Nor­ge, vi­ser at han egent­lig er fra Dji­bou­ti.

Ma­ha­muds for­kla­ring er at han i barn­dom­men had­de en fransk­ta­len­de fot­ballæ­rer som lær­te ham fransk.

Det er satt av tre da­ger til retts­sa­ken som le­des av ting­retts­dom­mer Geir Grind­haug.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.