Fle­re job­ber og økt ut­byt­te

Fle­re ar­beids­plas­ser og stør­re øko­no­misk ut­byt­te er må­let for re­gje­rin­gens nye hav­stra­te­gi.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stra­te­gi­en inn­hol­det en rek­ke vil­jes­er­klæ­rin­ger og pla­ner for hvor­dan de of­fent­li­ge myn­dig­he­te­ne skal leg­ge til ret­te for at de etab­ler­te hav­næ­rin­ge­ne skal vokse og hvor­dan kunn­skaps- og tek­no­logi­ut­vik­ling skal bi­dra til at nye næ­rin­ger kan ut­vik­les.

– Det­te er en stra­te­gi for fram­ti­dens job­ber, slår stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) fast.

MER KUNN­SKAP

Fel­les for hav­næ­rin­ge­ne er at de er in­ter­na­sjo­na­le, eks­port­ori­en­ter­te og syk­lis­ke. De nors­ke hav­ba­ser­te næ­rin­ge­ne er en be­ty­de­lig kil­de til verdi­skap­ning og sys­sel­set­ting. I 2014 sto de for en verdi­skap­ning på 760 mil­li­ar­der kro­ner og sys­sel­sat­te 256.000 per­soner.

– Vi er knall­gode på hav i Nor­ge, men vi må ha enda mer kunn­skap for å be­hol­de po­si­sjo­nen. Vi er sik­re på at petroleum, nye ar­ter og mi­ne­ra­ler re­pre­sen­te­rer enor­me mu­lig­he­ter. Men vi har ikke sva­ret på hvor­dan vi skal høs­te det po­ten­sia­let som lig­ger der, sier fiskeri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp) til NTB.

Næ­rings­po­li­tisk tal­s­per­son for Ar­bei­der­par­ti­et, El­se-may Botn, fin­ner få for­plik­tel­ser og lite nytt i stra­tegi­mel­din­gen.

– Jeg er skuf­fet over en stra­te­gi som fram­står som ufer­dig. Her mang­ler handle­kraft og kon­kre­te til­tak, og mye av det som trek­kes fram, bur­de vært gjen­nom­ført for len­ge si­den, sier hun.

HØYT OLJETEMPO

Olje­in­du­stri­en skal sik­res sta­bi­le ramme­vil­kår gjen­nom å «opp­rett­hol­de et høyt og for­ut­sig­bart tem­po» i til­de­lin­gen av nye area­ler. Det for­ven­tes at pro­duk­sjo­nen det nes­te ti­året vil hol­de seg om lag på de sam­me ni­vå­ene vi har i dag, he­ter det i mel­din­gen.

– Til tross for at næ­rin­gen er in­ne i en kre­ven­de pe­rio­de, vil stats­mi­nis­ter den fort­satt bi­dra til ar­beids­plas­ser, verdi­ska­ping og sto­re inn­tek­ter til fel­les­ska­pet, sier olje­og energi­mi­nis­ter Terje Sø­vik­nes (Frp).

Na­tur og Ung­dom lar seg ikke over­be­vi­se av for­sik­rin­ge­ne om at ut­nyt­tin­gen av res­sur­se­ne i ha­vet også skal skje bære­kraf­tig. Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen er sær­lig kri­tisk til øns­ket om å sat­se på mi­ne­ral­ut­vin­ning på hav­bun­nen og sat­sin­gen på olje og gass.

– For­sla­ge­ne på­fø­rer en enda stør­re miljø­be­last­ning på hav­om­rå­de­ne våre, med mer olje, mer opp­drett, mer bunn­trå­ling, og mer gruve­virk­som­het, sier NU­le­der Ing­rid Skjold­vær.

❞ Det­te er en stra­te­gi for fram­ti­dens job­ber. ER­NA SOL­BERG,

NYE AR­TER

Fis­keri­for­valt­nin­gen skal i fram­ti­den se fle­re ar­ter i sam­men­heng, og re­gje­rin­gen vil leg­ge til ret­te opp­drett av fle­re ar­ter i fram­ti­da.

– Vi vet at det er fle­re gan­ger stør­re høst­ba­re be­stan­der som be­fin­ner seg på 200 til 1.000 me­ters dyb­de. Den da­gen vi knek­ker ko­den og kan høs­te av de så­kal­te me­so­po­ta­mis­ke ar­te­ne vil vi se hvil­ket po­ten­si­al det­te har, sier fiskeri­mi­nis­te­ren til NTB.

Fiske­båt, in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for de sto­re fiske­båt­re­der­ne, er fornøyd med at det fra po­li­tisk hold leg­ges opp til ut­nyt­tel­se av nye ar­ter.

– Det­te er vik­ti­ge til­tak for å sik­re at en sta­dig øken­de be­folk­ning får nok mat. Vi skul­le li­ke­vel sett et ty­de­li­ge­re vern av fiskeri­in­ter­es­se­ne der det kom­mer i kon­flikt med and­re næ­rin­ger, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Au­dun Ma­råk i Fiske­båt.

FOTO: NTB SCANPIX

Re­gje­rin­gen la i går fram sin hav­stra­te­gi, og i Ber­gen ble den pre­sen­tert av stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land (tv) om bord på det nye forsk­nings­ski­pet «Dr. Frid­tjof Nan­sen».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.