FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Hav­sa­tin­gen

● Stor­tings­mel­din­gen «Ny vekst, stolt his­to­rie» er re­gje­rin­gens nye hav­stra­te­gi for pe­tro­le­ums­næ­rin­gen, ma­ri­tim næ­ring og sjø­mat­næ­rin­gen.

● Ho­ved­må­let er størst mu­lig verdi­skap­ning og sys­sel­set­ting i næ­rin­ger med til­knyt­ning til ha­vet.

● Hav­ba­ser­te næ­rin­ger står i dag for 70 pro­sent av Nor­ges eks­port­inn­tek­ter. Vekst i dis­se næ­rin­ge­ne ford­rer iføl­ge mel­din­gen at vi høs­ter res­sur­se­ne bære­kraf­tig og ser hel­het­lig på ha­vet.

● Re­gje­rin­gen vi­ser til lo­ven­de ut­sik­ter for hav­næ­rin­ge­ne glo­balt. OECD an­slår at den øko­no­mis­ke ak­ti­vi­te­ten vil dob­le sitt bi­drag til glo­bal verdi­skap­ning fram mot 2030 og gi 40 mil­lio­ner ar­beids­plas­ser.

● Stor­tings­mel­din­gen lis­ter opp en rek­ke til­tak og re­gje­rin­gen vil ar­bei­de langs tre spor. Den vil sik­re gode ramme­be­tin­gel­ser for hav­næ­rin­gen, leg­ge til ret­te for kunn­skaps- og tek­no­logi­ut­vik­ling, og hjel­pe hav­næ­rin­ge­ne til å få mar­keds­ad­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.