Nye vei­er A/S

Faedrelandsvennen - - MENING -

I det sis­te har jeg fulgt med på det som skjer rundt det­te sel­ska­pet; hvor­for det er dan­net, og hva skal de dri­ve med.

●● Slag­or­de­ne var: «Mer vei for pen­ge­ne», og «vi byg­ger bil­li­ge­re og bed­re». Det er også mitt inn­trykk at sel­ska­pet først og fremst er Frp sin «baby». Det for­kla­rer vel noe av kri­tik­ken, og mot­stan­den mot det, sær­lig fra Ar­bei­der­par­ti­et. De har gått så langt som til å si at de vil skro­te he­le sel­ska­pet, hvis de kom­mer i re­gje­ring.

Byg­ging av mo­tor­vei­er i Nor­ge har vært et sor­gens ka­pit­tel. Mens and­re land, som f.eks. Øs­ter­rike, har lånt pen­ger, og er fer­dig med å byg­ge ut sine mo­tor­vei­er for len­ge si­den.

Her i lan­det har vi pen­ger, men vi har ikke råd til å bru­ke dem. Tenk hva vi kun­ne ha gjort med vei­stan­dar­den for man­ge år si­den.

En li­ten no­tis i Ag­der­pos­ten i dag, for­tel­ler at «mo­tor­vei­er er mer lønn­som­me enn tid­li­ge­re an­tatt». Det vil­le ha vært sam­funns­øko­no­misk lønn­somt, og det vil­le spart liv, der­som en had­de bygd tid­li­ge­re og ras­ke­re. Ja, det er lett å være etterpå­klok.

Nye Vei­er ble dan­net for å byg­ge ras­ke­re og for å få mer vei for pen­ge­ne. Men be­tyr det å byg­ge bil­li­ge­re at det skal byg­ges dår­li­ge­re? Hvor­for spa­re på veilys?

Det gikk raskt å få pro­sjek­tet Aren­dal-tvede­strand (bil-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.