Et men­neske­verd­par­ti mot men­neske­verd?

Faedrelandsvennen - - MENING - LI­VE SOLHAUG styre­med­lem i Vest-ag­der So­sia­lis­tisk Ung­dom

Man­dag 13. fe­bru­ar i Fædre­lands­ven­nen skrev Hans Fredrik Grø­van fra KRF om «De grunn­leg­gen­de kjønnskategorier», der han hev­der fakta som er grunn­leg­gen­de feil.

●● Hver gang KRF kal­ler seg selv et «men­neske­verd-par­ti» får jeg frys­nin­ger langt ned­over rygg­ra­den. Sist gang jeg sjek­ket var trans­per­soner også men­nes­ker. Men Grø­van skri­ver blant an­net om så­kal­te «fy­sis­ke rea­li­te­ter» og «bar­nas bes­te».

Grø­van sier noe som jeg hen­ger meg vel­dig opp i, og sy­nes er litt rart. Han sier nem­lig at trans­per­soners ret­tig­he­ter ikke iva­re­tar bar­nets bes­te. Her øns­ker jeg bare å med­de­le at det fin­nes barn som selv er tran­skjøn­net, og de for­tje­ner å vokse opp i et sam­funn der de er ak­sep­tert for den de er. Der­for sy­nes jeg det er ufat­te­lig iro­nisk at KRF øns­ker å «iva­re­ta barns bes­te» ved å stem­me mot barns ret­tig­he­ter.

Grø­van me­ner visst­nok også at det er feil å re­du­se­re kjønn til en «en so­si­al el­ler språk­lig kon­struk­sjon», men nå har det seg da slik at kjønn er en so­si­al kon­struk­sjon. Både den vi­ten­ska­pe­li­ge og psy­ko­lo­gis­ke kon­sen­sus røs­ter nær­mest en­stem­mig at tran­skjøn­net­het er en re­ell til­stand. Det er in­gen­ting bio­lo­gisk som til­si­er at vi må se­pa­re­res etter kropps­lig kon­struk­sjon mer enn det er noe som til­si­er at vi må se­pa­re­res etter far­gen på hud­en. Så det er da Grø­van selv som re­du­se­rer kjønn til å hand­le ute­luk­ken­de om kjønns­or­ga­ner og det er han som ad­skil­ler men­nes­ker ba­sert på hvor­dan krop­pen de­res er kon­stru­ert. Det KRF visst­nok ikke bryr seg om er at det fin­nes man­ge kul­tu­rer som an­er­kjen­ner at kjønn er mer enn kjønns­or­ga­ner, og som tra­di­sjo­nelt sett har fle­re kjønnskategorier, i til­legg til fle­re vest­li­ge land som inn­ser rea­li­te­te­ne og inn­fø­rer en tred­je kjønns­ka­te­go­ri.

Så, KRF fun­ker dår­lig som «men­neske­ver­di-par­ti» når de ikke øns­ker å gi trans­per­soner sine vel­for­tjen­te ret­tig­he­ter. KRF står da tem­me­lig dypt i iro­ni og selv­mot­si­gel­se i den­ne sa­ken, når de visst­nok øns­ker å iva­re­ta men­nes­kers ver­di, mens selv­mords­ra­ten for trans­per­soner er skrem­men­de høy. Trans­per­soner, in­klu­dert barn, blir sett ned på og gjort narr av, og Krfs løs­ning på sa­ken er bare å la være å an­er­kjen­ne av nett­opp den­ne grup­pen men­nes­ker. ●● For­mues­kat­ten be­reg­nes av net­to for­mue og har et be­ty­de­lig bunn­fra­drag slik at også her er det de med høy­est for­muer som har fått de størs­te re­duk­sjo­ner i skat­ten ved de skatte­kutt som er gjen­nom­ført.

Skatte­kut­te­ne som er gjen­nom­ført de sis­te 4 åre­ne ut­gjør nå ca.21 mil­li­ar­der. Dvs. at inn­tek­te­ne til vår fel­les­kas­se/stats­bud­sjet­tet er re­du­sert med 21 mil­li­ar­der. Ut­be­ta­lin­ge­ne fra fel­les­kas­sen (helse, eldre­om­sorg, sko­le, veg­byg­ging osv.osv.) må re­du­se­res til­sva­ren­de el­ler mid­ler må hen­tes inn på an­nen måte. Beg­ge de­ler er blitt gjort. Ut­tak fra olje­fon­det er re­kord­høyt (må se­es som inn­tekt til fel­les­kas­sen), og egen­an­de­len i for­bin­del­se med helse har økt. Dvs. at den en­kel­te av oss må be­ta­le mer. Ved skatte­re­duk­sjon vil «be­last­nin­gen» fra fel­les­ska­pet flyt­tes ned­over mot de som har mind­re inn­tekt / for­mue, og ved skatte­øk­ning vil det mot- sat­te skje.

Olje­fon­det, kjempe­svært, i over­kant av 7500 mil­li­ar­der. Hand­lings­re­ge­len som ble ved­tatt for fle­re år si­den er at max gren­se for ut­tak pr. år er 4 %. Men, 4 % er nok vur­dert ut fra da­væ­ren­de rente­nivå/ut­byt­te, og kan ikke sam­men­lig­nes med da­gens nivå. Ut­tak fra olje­fon­det i år er over 225 mil­li­ar­der. Det ut­gjør over 17 % av stats­bud­sjet­tet, og er så stort at vi er i ferd med å ta av grunn­ka­pi­ta­len i olje­fon­det. Der­som vi fort­set­ter med skatte­let­te som blir kom­pen­sert med høye ut­tak av olje­fon­det vil det re­du­se­re grunn­ka­pi­ta­len i olje­fon­det.

Vi er i en kre­ven­de tid med ar­beids­le­dig­het m.v. og ve­sent­lig mind­re inn­tek­ter fra olje/olje­re­la­tert in­du­stri. La oss ta et fel­les løft/dug­nad for å be­hol­de vårt vel­ferds­sam­funn. Øk skat­ten og be­grens ut­tak av olje­fon­det. Tar vi for mye ut av olje­fon­det sky­ver vi pro­ble­me­ne foran oss, og det vil gå ut over våre barn / barne­barn.

«Inn­tek­ter» til vår fel­les­kas­se (stats­bud­sjet­tet 2017) med av­run­det tall:

Skatt på net­to for­mue og inn­tekt ut­gjør 20 %, mer­verdi­av­gift (moms) 22 %, ar­beids­gi­ver- og trygde­av­gift 25 %, di­ver­se and­re inn­tek­ter 16 %, olje­fon­det, i over-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.