Odd Sa­len er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Jour­na­list Odd Sa­len, St­or­ga­ten 5, 4550 Far­sund er 80 år 22. fe­bru­ar. Han er født på Lis­ta og ble i 1959 an­satt i Høy­re-avi­sen «Far­sunds Avis» med kon­tor i Lyng­dal. Fra 1966 var han re­dak­sjons­sek­re­tær i ho­ved­re­dak­sjo­nen, inn­til han mot slut­ten av yr­kes­kar­rie­ren igjen ble ren jour­na­list. Ved si­den av jour­na­lis­tik­ken har Sa­len vært sterkt sam­funns­en­ga­sjert og vært po­li­tisk ak­tiv i Høy­re både lo­kalt og på fyl­kes­plan. Han er til­delt Nor­ges Vels me­dal­je for lang og tro tje­nes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.