Ne på fly­et

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: CA­MIL­LA FLAATTEN ca­mil­la.flaatten@schib­sted.no

di det er best luft og jeg ikke for­styr­rer hvis jeg rei­ser meg, sier Poulsen.

Eks­tra ge­by­rer for sete­valg, eks­tra ba­ga­sje og tid­lig inn­sjek­king var det lav­pris­sel­ska­pe­ne som inn­før­te. De fles­te and­re fly­sel­skap har fulgt den tren­den.

– Det hand­ler selv­sagt om å tje­ne pen­ger. Ved å dele opp pro­duk­te­ne, kan de få start­pri­sen til å se la­ve­re ut. Pas­sa­sje­re­ne har stort fo­kus på en lav ba­sis-pris, og det har tvun­get de tra­di­sjo­nel­le fly­sel­ska­pe­ne til å føl­ge etter. Det er en ut­vik­ling som kom­mer til å fort­set­te de kom­men­de åre­ne, me­ner Poulsen.

Hos no­en fly­sel­skap er sete­valg gra­tis, og har du en el­ler an­nen form for bo­nus­kort, kan du også få vel­ge sete tid­lig.

FORAN MEST POPULÆRT HOS SAS

– El­lers er det van­lig hos de al­ler fles­te fly­sel­ska­pe­ne å få vel­ge sete fritt når innsjekkingen åp­ner 24 ti­mer før rei­sen. Så merk deg når du kan sjek­ke inn og vær tid­lig ute, sier Poulsen.

Hos SAS er det vin­dus­plass el­ler midt­gang som går først.

– Se­ter på rad 4, 5 og 6 sies på være de mest po­pu­læ­re se­te­ne på de fly­ene som vi flyr med her hjem­me i Skan­di­na­via og Euro­pa. Da er det vin­dus­plass el­ler midt­gang som går ut først. Det­te blir jo smak og be­hag. Selv vil jeg ha vin­dus­plass til ven­st­re i ka­bi­nen når jeg flyr om mor­ge­nen for­di jeg vil se sol­opp­gan­gen. Da er jeg ikke så opp­tatt av sete­ra­den fak­tisk, sier Johansen.

Hva som fak­tisk er det bes­te, er det stor uenig­het om. Iføl­ge den ame­ri­kans­ke nett­avi­sen Huf­fing­ton Post Tra­vel me­ner lav­pris­sel­ska­pet Ea­sy­jet at det per­fek­te fly­se­tet er 7F. Mens sam­men­lig­nings­nett­ste­det Skys­can­ner me­ner det er 6A, ba­sert på en un­der­sø­kel­se fore­tatt av de­res bru­ke­re.

FOTO: KNUT-ERIK MI­KAL­SEN

– Se­te­ra­de­ne 4, 5 og 6 er de mest po­pu­læ­re i Skan­di­na­via og Euro­pa, sier Knut Morten Johansen i SAS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.