Jerv tes­ter afri­ka­ne­re på La Man­ga

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STE­NER­SEN stef­fen.ste­ner­sen@fvn.no

Abouba­kri­ne Sall og El­hadji Ma­lick Ha­ne blir med Jerv til La Man­ga. – Det er to of­fen­si­ve spil­le­re som skal ha fart og fy­sikk, sier tre­ner Arne Sand­stø.

Grim­stad-la­get rei­ser til Spa­nia ons­dag, og skal være der én uke frem­over.

Med seg til noe var­me­re strøk tar Arne Sand­stø med seg to of­fen­si­ve spil­le­re fra Sene­gal.

Abouba­kri­ne Sall fyl­ler 27 år un­der opp­hol­det på La Man­ga. Han spil­ler for Ten­gueth FC på øvers­te nivå i Sene­gal, hvor han også er kap­tein. Han ble topp­sco­rer for klub­ben som ryk­ket opp fra nivå to i fjor.

El­hadji Ma­lick Ha­ne (23) er for øye­blik­ket klubb­løs. Midt­bane­spil­le­ren sto sist re­gist­rert i klub­ben Whi­te Start Brus­sels, en klubb på nivå to i Bel­gia.

Arne Sand­stø har len­ge sagt at Jerv jak­ter of­fen­si­ve for­sterk­nin­ger:

– SKAL BRU­KE TID

– Det er to of­fen­si­ve spil­le­re som skal ha stor fart, og vel­dig god fy­sikk. Det er spil­le­re som vi ikke har sett alt­for mye, men våre kon­tak­ter sier at de skal være spen­nen­de pro­sjek­ter, sier Sand­stø til Fædre­lands­ven­nen.

– Så skal vi bru­ke tid på å se spil­ler­ne. Det er vik­tig å vise at vi ikke tar noe på slump, men at vi ser dem og får snak­ket med dem før vi fore­tar oss noe, sier Jerv-sje­fen.

Beg­ge spil­ler­ne har kom­met i kon­takt med Jerv gjen­nom agen­ten Youssoup­ha Fall. Han er fra Sene­gal, men har base i Nor­ge. Han var blant an­net agen­ten til Ba­ba­car Sarr da han ble hen­tet til Start for no­en år si­den.

Agen­ten har hatt en fin­ger med i spil­let rundt de al­ler fles­te over­gan­ger som har in­volvert se­ne­ga­le­sis­ke spil­le­re til Nor­ge. Det har ikke lyk­tes Fædre­lands­ven­nen å nå Fall tirs­dag.

TIL­NÆR­MET FULL TROPP

Sand­stø ser fram til å ta med seg la­get til Spa­nia. Jerv tre­ner til van­lig kun sam­men på etter­mid­da­ger og kvel­der.

– Det hand­ler først og fremst om å byg­ge lag, og kom­me tet­te­re sam­men. Det er tid vi tren­ger sam­men, og tid vi tren­ger for å se mer ut som et lag, sier Sand­stø.

Jerv er i Spa­nia sam­ti­dig som Start, og de to la­ge­ne skal spil­le to kam­per hver, og beg­ge la­ge­ne rei­ser ned med til­nær­met full stall.

Start må kan­skje kla­re seg uten Si­mon Lar­sen, som kan bli hjem­me i på­ven­te av at kona snart skal føde. Stei­nar Pedersen tar også med seg prøve­spil­le­ren Ali­yu Ibra­him, som im­po­ner­te mot Mjøn­da­len i hel­ga.

Hos Jerv er Jan Jens­sen den enes­te som mang­ler. Han sli­ter med en lyske­ska­de, som har holdt ham ute sto­re de­ler av for­se­son­gen.

– Han kan ikke spil­le fot­ball, men har trent godt al­ter­na­tivt. Han er sav­net, og har vært ute alt­for len­ge al­le­re­de. Vi hå­per å ha han snart til­ba­ke, sier Sand­stø om Jens­sen.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Arne Sand­stø tar med seg to se­ne­ga­le­se­re til La Man­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.