– Tror ikke Vi­pers er fornøyd med bron­se – de skal ta sølv

Faedrelandsvennen - - SPORT HÅNDBALL. - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Foran kam­pen de­res mot Vi­pers stus­ser Stor­ha­mar­tre­ner Arne Sen­stad over at sør­len­din­ge­ne ikke er nær­me­re Lar­vik.

– Det har vært man­ge gode spil­le­re i Vi­pers de sis­te åre­ne, uten at det har be­talt seg i form av at de har blitt en utfordrer til Lar­vik. Men med den stal­len bur­de de vært nær­me­re både i en­kelt­kam­per og på ta­bel­len. Når vi har vært i po­si­sjon til å slå Lar­vik, sy­nes jeg i alle fall Vi­pers bur­de ha pla­get dem, sier Arne Sen­stad.

Og med det er to­nen satt foran ons­da­gens kamp i Aqua­ra­ma mel­lom ta­bell­tre­er­en og ta­bell­fem­me­ren. Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen nek­ter imid­ler­tid å bli med på ord­kri­gen.

– Jeg må skry­te av Stor­ha­mar som spil­ler utra­di­sjo­nelt og er vans­ke­li­ge å for­be­re­de seg på. Det har vært nøk­ke­len til å være så nær Lar­vik. All hon­nør til dem og til Arne Sen­stad som har fått vel­dig mye ut av la­get, sier Gab­ri­el­sen.

STOR­HA­MAR SAT­SER HØYT

– Han me­ner dere bur­de vært nær­me­re Lar­vik?

– Vi må set­te ting i per­spek­tiv, og se hva Lar­vik le­ve­rer i Eu- ropa. Der har de ny­lig spilt uav­gjort borte mot både Bucu­re­sti og Györ. Når de er skrudd på har vi ikke mu­lig­het. Vi for­hol­der oss til mål­set­tin­gen om at vi skal ut­ford­re Lar­vik i 2018/19-se­son­gen, sier Gab­ri­el­sen.

Arne Sen­stad har selv hen­tet Hei­di Lø­ke og tid­li­ge­re lands­lag­spil­ler An­ne Kjer­sti Suv­dal foran kom­men­de se­song, og som et ledd i sat­sin­gen mot å bli et sta­bilt topp­lag, har han pla­ner om å hen­te enda fle­re for­sterk­nin­ger.

HYL­LER VI­PERS’ SAT­SING

– Vi er ute etter spil­le­re i ab­so- lutt topp­klas­se. Pla­nen er i alle fall å hen­te to-tre bra ra spil­le­re til, sier Sen­stad.

Han ap­plau­de­rer så­ve­lel sat­sin­gen som sig­ner­inn­ge­ne Vi­pers har gjort for­ran kom­men­de se­song, i Katri­ne Lun­de, Malinn Au­ne og Emi­lie Hegh h Arnt­zen, men sier også:

– Men den stal­len Vi­pers har nes­te år, bør det al­le­re­de da være mu­lig å slå Lar­vik.

– Det er lett for Arne Sen­stad å si. Jeg er enig i at vi får en vel­dig god stall, og at vi kan­skje kan ut­ford­re Lar­vik i en­kelt­kam­per. Men nes­te se­song må vi bru­ke til å set­te kon­sep­tet hund­re pro­sent. Det had­de vært gøy om vi nær­mer oss, men vi skal være yd­my­ke over­for det Lar­vik har le­vert i man­ge år. Jeg tror Lar­vik vil ta gul­let nes­te år også, sier Gab­ri­el­sen. Lar­vik 15 Glass­ver­ket 15 Vi­pers Kr.sand By­åsen Eli­te Stor­ha­mar 15 Tert­nes Eli­te Opp­sal 15 So­la 15 Gjer­pen 15 Stabæk 15 HK Hal­den Ræ­lin­gen 15

– VI­PERS SIK­TER MOT SØLV

Foran kam­pen, som star­ter klok­ka 18.30 i Aqua­ra­ma ons­dag kveld, lig­ger Vi­pers på tredje­plass - som in­ne­bæ­rer at de har los på mål­set­tin­gen om me­dal­je.

– Vi­pers la­ter som om de er fornøyd med bron­se, men det tror jeg ikke noe på. Det er kun én ting som tel­ler, og det er å bli num­mer 15 0 0

12 1 2 25

15 12 0 3

24

15 10 14

21 906 18

15 6 18

13

4 1 10 9 4 1 10

9

41 10

9 609

9

15 4 0 11

6

0 2 13

2 30

to, hev­der Sen­stad.

– Som jeg har sagt så man­ge gan­ger, kan and­re ha de me­nin­ge­ne de vil, men vi må ta de ret­te ste­ge­ne. Tar vi me­dal­je har vi klart mål­set­tin­gen, un­der­stre­ker Gab­ri­el­sen.

Til slutt kom­mer han også med et lite stikk til Stor­ha­mar:

– Sat­sin­gen de­res er helt på lin­je med vår, det er drit­gøy. Men, når Stor­ha­mar har vært så nær ved å slå Lar­vik fle­re gan­ger før, bør de i alle fall - med det la­get de da får - kla­re det nes­te år, me­ner Gab­ri­el­sen.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Etter 15 se­rie­run­der lig­ger Vi­pers-jen­te­ne på 3.-plass i elite­se­ri­en – ett po­eng bak Glass­ver­ket på sølv­plass. Her jub­ler de etter sei­e­ren mot By­åsen hjem­me i Aqua­ra­ma for to uker si­den.

FOTO: NTB SCANPIX

– Jeg sy­nes Vi­pers har gjort no­en vel­dig for­nuf­ti­ge in­ves­te­rin­ger så langt, og ser ut til å bli kjempe­spen­nen­de nes­te år, sier Stor­ha­mar-tre­ner Arne Sen­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.