Hol­der dø­ra åpen for Lil­le­sand og Bir­ke­nes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Kris­tian­sands ord­fø­rer, Ha­rald Fur­re (H), sier det er fullt mu­lig for Lil­le­sand og Bir­ke­nes å bli med i den nye kom­mu­nen som nå skal etab­le­res.

Et fler­tall på Stor­tin­get har be­stemt at Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len skal slås sam­men. Den nye kom­mu­nen vil ha rundt 110.000 inn­byg­ge­re når den er en rea­li­tet fra 2020.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­res sto­re prosjekt var at Lil­le­sand og Bir­ke­nes også skul­le være med. Han har ennå ikke gitt opp hå­pet om at det skal skje.

– Det kan hen­de at Stor­tin­gets ved­tak vil ska­pe en dyna- mikk i Lil­le­sand og Bir­ke­nes. Og jeg leg­ger ikke skjul på at jeg me­ner en kom­mu­ne med al­le fem er den bes­te løs­nin­gen.

Stor­tin­get har åp­net for at kom­mu­ner fort­satt kan søke sam­men, og Fur­re hå­per Lil­le­sand og Bir­ke­nes gri­per sjan­sen.

Da de fire par­ti­ene Venst­re, KRF, Høy­re og Frp pre­sen­ter­te for­li­ket om kom­mune­re­for­men, sa al­le at re­for­men ikke var over.

– Jeg er enig i at man ikke er i mål med en hen­sikts­mes­sig kom­mune­struk­tur som står i for­hold til de opp­ga­ve­ne man skal løse, sier Fur­re.

I Lil­le­sand er ord­fø­rer Arne Tho­mas­sen (H) enig i at det vil bli nye sam­ta­ler. Men han tror ikke de kom­mer nå. Han ser på sam­men­slå­ing med Kris­tian­sand som lite ak­tu­elt i den­ne om­gang.

– Fler­tal­let var så ty­de­lig både i folke­av­stem­nin­gen og by­sty­ret at det ikke er ak­tu­elt for meg. Men si­tua­sjo­nen er nok litt an­ner­le­des siden det nå blir et stort og sterkt Kris­tian­sand, sier Tho­mas­sen.

Han tror de­bat­ten om sam­men­slå­ing blus­ser opp igjen i Lil­le­sand. Det kan skje et­ter nes­te kom­mune­valg i 2019.

– Jeg tip­per at det går en li­ten stund, og så blir det sam­ta­ler mel­lom Bir­ke­nes, Lil­le­sand og Grim­stad. Jeg tror at Grim­stad vil føle at det blir en vel­dig sterk Kris­tian­sands­re­gion og kan­skje ten­ke litt nytt.

I Bir­ke­nes ser ikke ord­fø­rer An­ders Chris­ti­an­sen (H) for seg å ta opp sa­ken på nytt.

– Jeg skal være åpen for å ten­ke på det, men jeg har ikke pla­ner om å gjø­re noe her­fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.