Til­talt for nar­ko-salg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Per sms skal den ru­mens­ke kvin­nen (30) ha av­talt å møte en rus­mis­bru­ker (22) for å over­le­ve­re rivot­ril­tab­let­ter.

Nå er kvin­nen til­talt for opp­be­va­ring og salg av nar­ko­ti­ka.

– Hun nek­ter straff­skyld, sier for­sva­rer Bjør­ge Us­te­rud Tveito til Fædre­lands­ven­nen.

30-årin­gen er den sam­me ru­mens­ke kvin­nen som ble kniv­stuk­ket av sin ekte­mann i rom­lei­ren un­der Ves­ter­vei­broa i Kris­tian­sand.

– FORSØKT DREPT

Det po­li­ti­et me­ner var et draps­for­søk, skjed­de 4. ja­nu­ar i år. Kvin­nen ble i all hast ført til syke­hus og ope­rert for om­fat­ten­de ska­der.

Da po­li­ti­et gjen­nom­søk­te bi­len hen­nes, fant de 100 rivot­ril­tab­let­ter. Kvin­nen har er­kjent å ha tatt pil­le­ne inn i lan­det, men hev­der det­te var til eget medi­sinsk bruk.

– Hun har fram­lagt re­sept for det­te fra lege i hjem­lan­det, sier Tveito.

Po­li­ti­et un­der­sø­ker nå om do­ku­men­te­ne er ekte.

Om kvel­den 20. ja­nu­ar ble 30-årin­gen på­gre­pet uten­for Vågs­bygd sen­ter i Kris­ti­an- sand. Hun had­de da vært ute av syke­hu­set noen da­ger.

Po­li­ti­et me­ner hun har solgt 570 rivot­ril­tab­let­ter til en rus­mis­bru­ker, som også er til­talt i sam­me sak.

I for­vei­en skal hun per sms ha av­talt å møte man­nen uten­for sen­te­ret.

– Hun nek­ter for at det er hun som har sendt sms-ene, sier Tveito.

Po­li­ti­et fant 33.000 kro­ner i kon­tan­ter hos kvin­nen, og de me­ner det­te er for­tje­nes­ten hen­nes på nar­ko­tika­salg. På­tale­myn­dig­he­ten vil nå inn­dra be­lø­pet.

– Hun me­ner det­te er pen­ger hun har tjent på tig­ging, sier for­sva­rer Bjør­ge Us­te­rud Tveito.

TATT MED LADD REVOLVER

Rus­mis­bru­ke­ren (22) er til­talt for å ha hatt på seg til sam­men 760 riov­tril­tab­let­ter da han ble på­gre­pet uten­for Vågs­bygd sen­ter 20. ja­nu­ar.

I sek­ken hans ble det også fun­net en 22 ka­li­ber Smith & Wes­son-revolver med fire skudd i tøn­na og 24 løse pa­tro­ner.

For­sva­re­ren hans, Per Rag­nar Hol­ter-an­der­sen, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

FOTO: REINERTSEN, RU­NE ØIDNE

Kvin­nen ble på­gre­pet 20. ja­nu­ar og er nå til­talt for narko­salg i Vågs­bygd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.