FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Spare­skil­lings­ban­kens 2016-regn­skap:

● Over­skud­det før skatt ble 89,4 mil­lio­ner kro­ner, opp fra 77,6 mill året før. I pro­sent av gjen­nom­snitt­lig for­valt­nings­ka­pi­tal ut­gjør 2016-re­sul­ta­tet 1,12 pro­sent. In­nen bank­kret­ser reg­nes det for å være bra.

● Ved ut­gan­gen av 2016 had­de ut­lå­ne­ne nådd 7,13 mil­li­ar­der kro­ner et­ter en vekst på 8,3 pro­sent. Reg­nes det også med bo­lig­lån som ble over­ført til Verd Bo­lig­kre­ditt AS i lø­pet av året, var ut­låns­øk­nin­gen 12,5 pro­sent.

● Inn­skudds­mas­sen økte med 3,5 pro­sent til 6,03 mil­li­ar­der kro­ner i lø­pet av 2016.

● Tap på ut­lån i 2016 be­løp seg til 0,5 mil­lio­ner kro­ner.

● Det kos­tet 70,3 mil­lio­ner kro­ner å dri­ve ban­ken i fjor, til­sva­ren­de 0,88 pro­sent av gjen­nom­snitt­lig for­valt­nings­ka­pi­tal.

● Ban­kens ka­pi­tal­dek­ning per 31. de­sem­ber 2016 var 22,4 pro­sent, langt over myn­dig­he­te­nes krav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.