Da­gros rau­tar!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­gje­rin­ga føresler i jord­bruks­mel­din­ga å fjer­ne øyre­mer­ka til­skot til av­løy­sing av bøn­der. Sam­stun­des held dei fana høgt om å få bukt med dyre­tra­ge­di­ar. Det­te går ikkje i hop.

●● Bonde­yr­ket blir meir og meir kom­plekst, og for å hal­da tritt krevst vil­je til å ta stør­re ri­si­ko, vera meir in­no­va­tiv og å job­be enno my­kje meir enn før. I sli­ke om­stil­lings­fa­sar er det men­nes­ke­leg å gje­re ei pakt med seg sjølv og sine næ­ras­te om å ta stor ar­beids­inn­sats for å møte ut­ford­rin­gar.

Men det er i sam­fun­nets in­ter-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.