Stor­bil stapp­full av ut­styr ute

De fles­te av oss er inn­om Out­look hver enes­te dag. Fle­re bur­de prøvd Out­back.

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Mens Out­look har fa­mi­lie­nav­net Micro­soft og er mail­sys­te­met folk flest bru­ker, hø­rer Out­back til Su­ba­ru-fa­mi­li­en og er flagg­ski­pet fra den ja­pans­ke bil­pro­du­sen­ten. Vi har prøvd 2017-ut­ga­ven av Sport Pre­mi­um-mo­del­len, som har noen vik­ti­ge end­rin­ger fra fjor­årets mo­dell. Kan­skje al­ler vik­tigst: Pri­sen. For den har gått ned med rundt 40.000 kro­ner fra nytt­år, og det be­tyr at du får en svært vel­ut­styrt stor­bil med fire­hjuls­drift og auto­mat­gir til 509.000 kro­ner. Vel­ger du Clas­sic-ut­ga­ven kan du trek­ke fra yt- ter­li­ge­re 40.000 kro­ner. Men de al­ler fles­te hav­ner på topp­mo­del­len når de vel­ger Out­back.

Men ikke bare er det hyg­ge­lig at pri­sen har gått ned. For mens man­ge bil­mer­ker ope­re­rer med grunn­pri­ser der svært lite ut­styr er med, og slutt­pri­sen ofte blir både 100 og 200.000 kro­ner høy­ere enn ut­gangs­punk­tet, er det kun vin­ter­hjul og even­tu­elt hen­ger­fes­te som kom­mer i til­legg hos Su­ba­ru.

ey­e­sight-syste­met

Det skal de ha hon­nør for. For her er det fak­tisk stapp­fullt med ut­styr og kom­fort, ikke minst in­nen sik­ker­het, både i Pre­mi- um- og Clas­sic-mo­del­len. Det Su­ba­ru kan­skje har fått mest ros for, med unn­tak av 4x4-syste­met som vi kom­mer til­ba­ke til, er «ey­e­sight-syste­met» som i 2017-ut­ga­ven skal være vi­dere­ut­vik­let og for­bed­ret. Det be­står av to ka­me­ra­er i front­ru­ten som sør­ger for fø­rer­as­si­stan­se på høyt nivå. Da har du autobrems, adap­tiv farts­hol­der, så­kalt gass­pe­dal­kon­troll, start­vars­ler og fil­skif­te- og vingle­vars­sler. I til­legg får du en avan­sert sik­ker­hets­pak­ke med blind­sone­vars­ler, var­sel for krys­sen­de tra­fikk bak ved ryg­ging og auto­ma­tisk fjern­lys.elek­trisk par­ke­rings­brems og bakke­start­hjel­per hø­rer også med.

Egent­lig kun­ne meste­par­ten av den­ne ar­tik­ke­len dreid seg om alt ut­sty­ret du får «på kjø­pet». Vi be­gren­ser oss en smu­le, men nev­ner elek­trisk be­tjent bak­luke med

Su­ba­ru Out­back Sport Pre­mi­um

● Pris: 509.000 kro­ner

● Mo­tor: 2,5 l ben­sin

● ef­fekt: 175 hk

● Drei­e­mo­ment: 235 Nm

● 0–100 km/t: 10,1 sek

● topp­fart: 198 km/t

● for­bruk blan­det: 0,70 l/mil

● leng­de/bred­de/høy­de: 4815/1840/1605 mm

● Vekt: 1598 kg

● ba­ga­sje­vo­lum: 559 l/1848 l

● til­hen­ger­vekt: 2100 kg fjern­kon­troll, 10-veis elek­trisk jus­ter­bart fø­rer­sete med min­ne, skinn­in­te­ri­ør, opp­var­me­de fo­rog bak­se­ter og elek­trisk dre­vet pa­no­ra­ma sol­tak.

godt Hu­mør

Vi gjen­tar det gjer­ne: And­re bil­pro­du­sen­ter har noe å lære av Su­ba­ru når det gjel­der å ut­sty­re bi­le­ne uten å ta dyrt be­talt. Du blir rett og slett i godt hu­mør av å sit­te bak rat­tet i en så vel­ut­styrt bil uten å be­ta­le i dyre dom­mer for det. Bi­len vi kjør­te var ut­styrt med en 2,5 li­ters ben­sin­mo­tor med 175 heste­kref­ter. Og selv om Out­back er en stor­bil på rundt 1600 kilo, så er den for­bau­sen­de lett­kjørt og OK når det gjel­der kjapp­het. Dash­bor­det er vel­sig­net ryd­dig med hen­syn til knap­per og knot­ter, og det er en­kelt å be­tje­ne infotain­ment-syste­met, selv­sagt

FOTO: TOR MJAALAND

Su­ba­ru Out­back er en vok­sen bil på nær­me­re fem me­ter. Med på kjø­pet får du masse­vis av ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.