Nor­ges Topp­idretts­gym­nas får ikke star­te sko­le i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

Til­bu­det av topp­idretts­sko­ler i Kris­tian­sand er al­le­re­de godt nok, me­ner Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

Nor­ges Topp­idretts­gym­nas får ikke lov til å star­te sko­le i Kris­tian­sand.

Rett før jul fat­tet Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet ved­tak om ikke å god­kjen­ne søk­na­den fra NTG.

– Det på­pe­kes at søk­na­den til­freds­stil­ler lo­vens minste­krav for god­kjen­ning; av­sla­get er grunn­lagt i en skjønns­mes­sig vur­de­ring som kon­klu­de­rer med at det ikke er be­hov for sko­len og at god­kjen­ning vil ha ne­ga­ti­ve konsekvenser for den of­fent­li­ge skole­struk­tu­ren, he­ter det i ved­ta­ket.

Pia Elver­høi er skole­di­rek­tør ved NTGS sen­tral­ad­mi­ni­stra­sjon. Hun sier sko­len ikke kom­mer til å på­kla­ge ved­ta­ket.

– Vi har tatt det til etter­ret­ning, og gjør ikke mer med det nå, sier Elver­høi.

Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet leg­ger til grunn at det al­le­re­de er to sko­ler som sat­ser på topp­idrett i Kris­tian­sand. I ved­ta­ket he­ter det at det per dags dato al­le­re­de er le­di­ge plas­ser ved de and­re topp­idretts­gym­na­se­ne i byen.

– Av­sla­get er ba­sert på at di­rek­to­ra­tet me­ner at det ek­sis­te­ren­de til­bu­det er til­strek­ke­lig for de som skal bli topp­idretts­ut­øve­re. Vi sy­nes det var en for­nuf­tig ar­gu­men­ta­sjon, sier Elver­høi.

NTG had­de i det lengs­te håp om å ut­gjø­re et sam­ar­beid med Start. Ut­vik­lings­sjef Bård Borgersen ut­tal­te til NRK Sør­lan­det for ett år siden at klub­ben var po­si­tiv til å inn­gå et sam­ar­beid med den kjen­te topp­idretts­sko­len.

Siden den gang har det blitt kjent at Start og Aka­de­mi­et skal sam­ar­bei­de om de størs­te ta­len­te­ne.

– Vi had­de hå­pet at vi skul­le få til et sam­ar­beid med idret­ten i Kris­tian­sand. Da vi ikke fikk til det, som på en måte var en for­ut­set­ning, så gjør ikke vi noe mer med det, sier Elver­høi.

NTG har der­imot fått god­kjen­ning til å star­te en ung­doms­sko­le i Kris­tian­sand, men kom­mer tro­lig ikke til å be­nyt­te seg av mu­lig­he­ten da den vi­dere­gå­en­de sko­len ikke ble noe av.

– Per dags dato har vi lagt det på hyl­la, sier Ntg-sje­fen.

ARKIVFOTO: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Vig­go Strøm­me fra Kris­tian­sand job­ber som sports­sjef på NTG i Bærum. Sko­len øns­ket å star­te sko­le i Kris­tian­sand, men fikk ikke lov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.