Skal i møte med proff­lag

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

6. mars skal U23-ver­dens­mes­ter Kris­tof­fer Hal­vor­sen i møte med et protour-lag.

– Da­gen et­ter se­song­star­ten i Bel­gia skal jeg og Kris­tof­fer i møte med to re­pre­sen­tan­ter for Sun­web, sier Gi­no van Ou­den­ho­ve, sports­di­rek­tør i Team Jo­ker.

Team Sun­web het tid­li­ge­re Gi­ant Al­pec­in og er et protour-lag, hvil­ket vil si at de kon­kur­re­rer på øvers­te nivå i ver­den.

– BMC og Team Sky er de størs­te proff­la­ge­ne i ver­den når det hand­ler om øko­no­mi, og så kom­mer det en del lag i sjik­tet un­der der, blant an­net Sun­web. Men de kjø­rer ak­ku­rat det sam­me lø­pe­ne som BMC og Team Sky, og vant i 2015 både Pa­risRoui­baix og Mi­la­no-san Re­mo ved John De­gen­kolb, sier van Ou­den­ho­ve.

I dag er de mest kjen­te ryt­ter­ne til det tys­ke la­get Michael Matt­hews og Tom Du­mou­lin ved siden av nord­man­nen Sind­re Lun­ke.

– Det er et vel­dig kult lag, og slik sett vel­dig ak­tu­elt. De har vist at de kan ut­vik­le bra ryt­te­re. Det blir kult å se hva de kan til­by, sier Kris­tof­fer Hal­vor­sen selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.