– Me­get dår­lig av sty­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEINAR VINDSLAND

– Det­te var me­get dår­lig av syke­hus­sty­ret, sier ak­sjons­le­der for Flekkefjord syke­hus Sig­mund Kroslid.

Han me­ner sty­ret bur­de man­net seg opp til å ut­set­te saken når det ble så klart do­ku­men­tert at be­slut­nings­grunn­la­get var svik­ten­de.

– De bur­de skaf­fet seg en or­dent­lig ros-ana­ly­se og mu­lig­hets­ana­ly­se slik som eks­tern kva­li­tets­sik­rer på­vis­te man­ge­len av, sier Kroslid.

Han tror at der­som dis­se tin­ge- ne had­de vært gjort, kun­ne ved­ta­ket blitt «noen vi kun­ne for­holdt oss til».

Ord­fø­rer i Flekkefjord, Jan Sig­bjørn­sen, sier det­te:

– Vi er kom­met mye leng­re enn vi var i februar for ett år si­den. Men det er på­fal­len­de at sty­ret gjør et ved­tak som sty­ret selv i ved­taks form er­kjen­ner det er usik­kert på om er i strid med na­sjo­nal helse- og syke­hus­plan, sier Sig­bjørn­sen.

Han leg­ger også vekt på at saken uan­sett til slutt hav­ner på bor­det til helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie, som skal ta stil­ling til om det­te er en klok avgjørelse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.