Store­bror

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vår store­bror i øst, Kris­tian­sand, som sta­dig vil bli stør­re og stør­re, og helst ta sty­rin­gen over både lil­le­san­de­re, venn­dø­ler, song­dø­ler og søgne­s­og­nin­ger, har en gang vært en enes­te stor sand­hau.

●● Sand­hau­en ble jev­net ut og be­bygd sak­te men sik­kert. Gjen­nom de førs­te år­hund­re­ne holdt den seg in­nen egne by­gren­ser, men på be­gyn­nel­sen av 1960-tal­let jaf­set sand­hau­en pl­ut­se­lig til seg Od­der­nes, Tveit og Rande­sund, men dog med stat­lig vel­sig­nel­se fra et Ar­bei­der­par­ti opp­nevnt ut­valg i ho­ved­sta­den.

Nå sty­rer Høy­re både i Norge og i sand­hau­en til han Christian, og den glupske sand­dy­nen ven­ter på deg og meg i Søg­ne og Song­da­len, og i går ble vi fan­get av dens enor­me klør, da San­ner gjor­da sand­kas­sa til Christian stør­re. Da Chris­ti­ans Sand(kas­se) skul­le grunn­leg­ges, ble inn­byg­ger­ne på Lund og Eg bort­vist fra sitt odels­gods, og de måt­te fin­ne seg ett an­net sted å bo. Noen jag­de Christian til Øvre­bø, og and­re enda len­ger vekk. Det var ikke al­le som pas­set til å være by­men­nes­ker i danske­kon­gens nye stol­te by (sand­kas­sa). Den sto­re sand­hau­en in­nen­for Flek­ker­øys gode havn har gjen­nom­gått enor­me end­rin­ger si­den kong Christian IV lek­te be­ru­set stor­mann der for over 350 år si­den. Nå har pro­pa­gan­da-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.