FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Uni­ver­si­tets- og høy­skole­lo­ven

● § 7–1. Egen­be­ta­ling. Stat­li­ge uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler kan ikke kre­ve egen­be­ta­ling fra stu­den­ter for or­di­næ­re ut­dan­nin­ger som fø­rer frem til en grad el­ler yr­kes­ut­dan­ning. De­par­te­men­tet kan i sær­skil­te til­fel­ler, etter søk­nad, god­kjen­ne unn­tak fra den­ne be­stem­mel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.