Vars­ler omkamp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fredrik Grø­van (KRF) er svært skuf­fet over at akutt­ki­rur­gi­en og traume­mot­ta­ket blir ned­lagt ved syke­hu­set i Flekke­fjord.

– Det­te er en klar svek­kel­se av syke­hu­set og helse­til­bu­det i re­gio­nen, sier Grø­van til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg er vel­dig skuf­fet over ved­ta­ket som ble gjort i dag – at de vel­ger å leg­ge ned akutt­ki­rur­gi­en og traume­mot­ta­ket, sier stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

Tors­dag ble den svært be­ten­te sa­ken be­hand­let i syke­hus­sty­ret. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jan-roger Ol­sen fikk sty­rets støt­te til å kut­te ut traume­mot­tak og akutt­ki­rur­gi ved syke­hu­set i Flekke­fjord.

Ol­sen var klar på at det­te drei­de seg om å sik­re kva­li­tet i be­hand­lin­gen for alle pa­si­en­ter på Sør­lan­det.

– SA­KEN BUR­DE VÆRT UT­SATT

Til tross for støt­ten ble det frem­met kri­tikk un­der mø­tet.

I for­kant av Ol­sens og fag­di­rek­tør Per Eng­s­trands inn­legg, ble det lagt fram en rap­port som blant an­net do­ku­men­ter­te at sa- ken ikke har fått til­strek­ke­lig be­hand­ling.

Fle­re styre­med­lem­mer, Flekke­fjords ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen, samt ak­sjons­le­der for Flekke­fjord syke­hus Sig­mund Kroslid ut­tryk­te be­kym­ring over det­te.

– Det­te var me­get dår­lig av syke­hus­sty­ret, sier ak­sjons­le­der for Flekke­fjord syke­hus Sig­mund Kroslid.

Han la til at sa­ken bur­de vært ut­satt da det ble do­ku­men­tert at be­slut­nings­grunn­la­get var svik­ten­de.

– VIL UT­FORD­RE PAR­TI­ENE

Også Hans Fredrik Grø­van sy­nes det var mer­ke­lig at sa­ken ikke ble ut­satt.

– Ja, det sy­nes jeg var un­der­lig. Her har man valgt å frem­me sa­ken, selv om de al­ler fles­te var eni­ge om at kva­li­te­ten på pro­ses­sen ikke var god nok, på­pe­ker Grø­van.

Selv me­ner han ned­leg­gel­sen kan bi­dra til at syke­hu­set blir mind­re at­trak­tivt for spe­sia­lis­ter.

– Vi er be­kym­ret for at det­te vil på­vir­ke re­krut­te­rin­gen til syke­hu­set. I til­legg blir det stor av­stand mel­lom syke­hu­se­ne for pa­si­en­ter som tren­ger akutt hjelp, sier Grø­van.

Nå vars­ler stor­tings­po­li­ti­ke­ren at KRF øns­ker omkamp om sa­ken i Stor­tin­get.

– Det­te er ab­so­lutt en sak vi kom­mer til å kjem­pe vi­de­re for. Ut­over vår­en vil vi ut­ford­re de and­re par­ti­ene, og vi hå­per på et fler­tall som kan være med å sik­re den vi­de­re drif­ten, sier Grø­van.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Stor­tings­re­pre­sen­tant for KRF er skuf­fet over at akutt­ki­rur­gi­en og traume­mot­ta­ket ved syke­hu­set i Flekke­fjord leg­ges ned. Nå vars­ler han omkamp i Stor­tin­get.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Syke­hus­di­rek­tør Jan Roger Ol­sen fikk støt­te fra sty­ret til å leg­ge ned akutt­ki­rur­gi­en og traume­mot­ta­ket i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.