Gras­rota kre­ver økt Trum

Et sterkt svek­ket de­mo­kra­tisk par­ti pres­ses nå av en ra­sen­de gras­rot til å gå til full krig mot re­pub­li­ka­ner­ne og pre­si­dent Do­nald Trump.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De­mo­kra­te­ne sam­les i hel­gen for å vel­ge ny le­der og meis­le ut en stra­te­gi nå som par­ti­et står sva­ke­re enn på man­ge år etter det uven­te­de ne­der­la­get i no­vem­ber i fjor.

Ikke bare har USA re­pub­li­kansk pre­si­dent. Re­pub­li­ka­ner­ne har også fler­tall i beg­ge Kon­gres­sens kam­re, og en ny dom­mer vil gi kon­ser­va­tivt fler­tall i høy­este­rett. I til­legg er det re­pub­li­kans­ke gu­ver­nø­rer i 38 av USAS del­sta­ter og re­pub­li­kansk fler­tall i de fles­te del­stats­for­sam­lin­ge­ne.

Par­tieli­ten har vært i tvil om hvor­dan de skul­le hånd­te­re Trump. Skul­le de vise kom­pro­miss­vil­je og for­sø­ke å lok­ke ham inn til sen­trum, el­ler stå hardt på sin mot­stand mot Trumps bein­har­de lin­je.

Iføl­ge New York Ti­mes har imid­ler­tid vel­ger­ne selv nå be­stemt (selv valgt) stra­te­gi­en. En storm av ra­sen­de te­le­fo­ner og epos­ter, sam­men med pro­tes­ter og sto­re de­mon­stra­sjo­ner over he­le lan­det har over­be­vist eli­ten om at de må yte mot­stand over he­le lin­jen.

En må­ling den­ne uka fra Pew Re­se­arch Cen­ter vi­ser at nes­ten tre fire­de­ler av de­mo­kra­te­ne fryk­ter at par­ti­et ikke vil være tøft nok. Bare 20 pro­sent er redd for at par­ti­et går for langt i sin op­po­si­sjon.

FØRS­TE SIG­NAL

Valg av ny parti­le­der lør­dag blir det førs­te kon­kre­te sig­na­let om hvil­ken stra­te­gi par­ti­et fal­ler ned på.

Tom Pe­rez, en la­ti­no som var ar­beids­mi­nis­ter for Ba­rack Oba­ma, er parti­le­del­sens fore­truk­ne, men han mø­ter sterk mot­stand fra kon­gress­re­pre­sen­tant Keith Elli­son og den 35-åri­ge, ka­ris­ma­tis­ke ord­fø­re­ren Pe­te But­ti­gi­eg fra South Bend i In­dia­na.

Elli­son, som var Kon­gres­sens førs­te mus­lim og som støt­tes av Ber­nie San­ders, vil blant an­net ak­tivt ar­bei­de for å få Trump stilt for riks­rett.

Men alle tre er eni­ge om at førs­te bud for par­ti­et blir å gjen­opp­ret­te kom­mu­ni­ka­sjo­nen med frust­rer­te hvi­te ar­bei­der­klasse­vel­ge­re som stem­te på Trump i fjor høst.

Elli­son sier at Trump stjal de­mo­kra­te­nes bud­skap ved kon- stant å ter­pe på at han var den enes­te kan­di­da­ten som lyt­tet til van­li­ge folks be­kym­rin­ger.

En tid­li­ge­re parti­le­der, Ste­ve Gross­man, sier at Trump var langt dyk­ti­ge­re enn Hil­la­ry Clin­ton til å vise vel­ger­ne at han kun­ne kjen­ne vel­ger­nes frust­ra­sjon.

– Han gjor­de det, og hun gjor- de det ikke. Det var den sto­re for­skjel­len, sa Gross­man til CBS ra­dio tid­li­ge­re den­ne må­ne­den.

TORNADO AV MOT­STAND

Blant dem som nå kre­ver ak­tiv mot­stand mot Trump, er gu­ver­nør Jay Inslee i del­sta­ten Washing­ton. Han støt­tet selv søks­må­let

FOTO: AP/NTB SCANPIX FOTO: AP/NTB SCANPIX FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Keith Elli­son var Kon­gres­sens førs­te mus­lim og er kan­di­dat som le­der for De­mo­kra­te­ne. Pe­te But­ti­gi­eg fra South Bend i In­dia­na kan bli ny le­der av De­mo­kra­te­ne. Det­te bil­det er hen­tet fra en de­mon­stra­sjon mot pre­si­dent Do­nald Trump i Balti­more ny­lig. Det har byg­get seg opp en ra­sen­de gras­rot i De­mo­kra­te­ne og de vil ha full krig mot re­pub­li­ka­ner­ne.

FOTO: AP/ NTB SCANPIX

Tom Pe­rez, som var ar­beids­mi­nis­ter for Ba­rack Oba­ma, er parti­le­del­sens fore­truk­ne le­der­kan­di­dat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.