Gi­ver­land gir 5,6 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nor­ge og de and­re gi­ver­lan­de­ne gir til sam­men 5,6 mil­li­ar­der kro­ner i nød­hjelp til Ni­ge­ria og om­rå­det rundt Tsjad-sjø­en.

Nor­ge ale­ne vil bi­dra med inn­til 1,6 mil­li­ar­der i hu­ma­ni­tær hjelp og ut­vik­lings­bi­stand lø­pet av de nes­te tre åre­ne. Til sam­men har de 14 lan­de­ne for­plik­tet seg til å do­ne­re 672 mil­lio­ner dol­lar, el­ler 5,6 mil­li­ar­der kro­ner.

– Det has­ter å stan­se kri­sen som ut­spil­ler seg i et om­rå­de med 26 mil­lio­ner men­nes­ker og som tru­er en hel re­gion. Om vi ikke set­ter inn et kraft­tak nå, vil si­tua­sjo­nen bli enda ver­re, sier uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H).

Bren­de åp­net fre­dag den in­ter­na­sjo­na­le gi­ver­kon­fe­ran­sen i Oslo for Ni­ge­ria og om­rå­det rundt Tsjad-sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.