Heia­gjen­gen stil­ler opp

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Det er et spen­nen­de ini­tia­tiv. Vi er no­en styk­ker fra in­du­stri­en som har bi­dratt med et lån for å hjel­pe det fram, for­tel­ler olje­ser­vice-se­rie­grün­der Tom Fe­dog. Han nev­ner navn som Chris­tof­fer André Jør­gen­våg (Red Rock Ma­ri­ne) og Frank We­hus (Wtek). – Er det mye pen­ger?

– Nei­da. Men vi har også gitt en hånd med i for­hand­lin­ge­ne med Kris­tian­sand havn, som eier byg­get. Det ble en grei av­ta­le. El­lers er Mike Trox­el og de and­re i Ma­ker­space Nor­way flin­ke til å skaf­fe seg ting gra­tis. Og det må jeg si: Ide­en er be­snæ­ren­de. Én ting er alle mann­fol­ke­ne som flyt­ter i lei­lig­het og sav­ner sne­k­ker­bo­den. Noe an­net er små­be­drif­te­ne som nå får bed­re mu­lig­he­ter til å lage proto­ty­per. Snart skal vi ha et treff for de små og mel­lom­sto­re be­drif­te­ne in­nen No­de hos Ma­ker­space. Be­gre­pet kom­mer jo for øv­rig fra USA, hvor det sprer seg som en far­sott, for­tel­ler Fe­dog.

Jar­le Dyr­dal, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ca­me­ron Sen­se, for­tel­ler at de har bi­dratt ved å la sin an­sat­te Kat­ha­ri­na Sø­ren­sen være med på å ut­for­me både elek­tro- nikk- og ke­ra­mikk­verk­ste­de­ne hos Ma­ker­space.

– Til­ta­ket er vel­dig po­si­tivt og vil bi­dra yt­ter­li­ge­re til å frem­me krea­ti­vi­tet, kom­men­te­rer Dyr­dal.

En an­nen som hei­er på Ma­ker­space er Terje Klung­land, dag­lig le­der for det eks­pan­si­ve grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx.

– Jeg er over­be­geist­ret, og har fak­tisk vært med fra dag én i plan­leg­gings­ar­bei­det. Jeg er over­be­vist om at byen tren­ger noe sånt, og like over­be­vist om at de vil greie å skaf­fe seg med­lem­me­ne de tren­ger. Se bare på Cow­orx:

FOTO: JA­COB BUCHARD

De to her­re­ne som sit­ter ved hver sin lil­le 3D-prin­ter, er Sasha Mi­linko­vic (nær­mest) og Bo­jan Oz Mi­linko­vic. Mike Trox­el t.v.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.