Godt Bygg­ma-år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

2016 ble et godt år for su­per­lik­vi­de Bygg­ma.

– Det var et lyst­be­tont styre­møte i dag. Nå skal jeg be­vil­ge meg en ski­tur! sier Geir Drangsland per mo­bil te­le­fon. Børs­no­ter­te Bygg­mas kon­sern­sjef be­fin­ner seg ikke på kon­to­ret i Ven­ne­sla, men på hyt­te øverst i Se­tes­dal.

God stemning skyl­des et dit­to års­regn­skap for 2016. Bygg­vare­kon­ser­nets om­set­ning steg med 5,7 pro­sent fra året før, over­skud­det med en tre­del. Kas­sa ren­ner nes­ten over av pen­ger og in­ves­te­rings­ka­pa­si­te­ten er der­et­ter. Hun­to­nit i Ven­ne­sla tok ny­lig i bruk sin nye tre­fi­ber­masse­fab­rikk til 63,5 mil­lio­ner kro­ner. Hos Ul­dal på Birke­land er ar­bei­det med å mon­te­re nytt, auto­ma­ti­sert pro­duk­sjons­ut­styr til 35 mil­lio­ner kro­ner godt i gang.

– Jeg er til­freds, men det kan all­tid bli bed­re, kon­sta­te­rer Drangsland, og vi­ser til tors­da­gens børs­mel­ding. Der står det blant an­net at «(...) In­no­va­sjon og tek­no­logi­ut­vik­ling er en vik­tig del av kon­ser­nets vekst­stra­te­gi. (...) Bygg­ma­kon­ser­net sø­ker kon­ti­nu­er­lig etter ef­fek­ti­vi­tet.(...) I ho­ved­trekk vil Bygg­ma al­lo­ke­re sine in­ves­te­rin­ger mot di­gi­ta­li­se­ring og auto­ma­sjon i pro- kon­sern­sjef duk­sjons­pro­ses­se­ne. (...) Vi er en merke­vare­pro­du­sent og vil søke å for­ster­ke fo­ku­set og øke res­sur­se­ne for å ut­vik­le og be­skyt­te våre brands i det nor­dis­ke bygge­vare­mar­ke­det. Bygg­ma-kon­ser­net øns­ker å være en at­trak­tiv ar­beids­gi­ver. (...)»

Bygg­mas ømme punkt er børs­ver­di­en. Et­ter­som Geir Drangsland kon­trol­le­rer he­le 77,5 pro­sent av ak­sje­ne, er in­ter­es­sen fra øv­ri­ge in­ves­to­rer be­skje­den. Tors­da­gens børs­ver­di på 592 mil­lio­ner kro­ner er mind­re enn sum­men av kon­ser­nets bank­be­hold­ning, ute­stå­en­de kunde­ford­rin­ger og vare­la­ger. For­vent­nin­ger om frem­ti­dig inn­tje­ning gir ikke ak­sje­kurs-ut­tel­ling.

Jeg er til­freds, men det kan all­tid bli bed­re.

GEIR DRANGSLAND,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.