Tjen­te nes­ten 1,3 bil­lio­ner kro­ner i fjor

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no -

Nik­kel­ver­ket i Kris­tian­sand ut­gjør no­en få pro­mil­ler av Glencore-kon­ser­nets om­set­ning og be­man­ning.

Nes­ten 1,3 bil­lio­ner kro­ner var det glo­ba­le Glencore-kon­ser­nets inn­tek­ter i 2016. Om Glencore Nik­kel­verk i Kris­tian­sand får om­trent like mye for raf­fi­ne­rings­job­ben i 2016 som i 2015, ut­gjør det un­der én pro­mil­le av mors sam­le­de om­set­ning. De 550 an­sat­te i «Kols­da­len» re­pre­sen­te­rer un­der fire pro­mil­le av kon­ser­nets to­talt 155.000 an­sat­te og inn­lei­de med­ar­bei­de­re på 90 lo­ka­sjo­ner i 50 land. Kol­lek­ti­vet job­ber for øv­rig med 90 for­skjel­li­ge pro­dukt­grup­per som strek­ker seg fra me­tal­ler via olje og gass til slikt som dyr­kes i jor­da.

STØR­RE ENN GE

Selv gi­gan­tisk Ge­ne­ral Elect­ric, el­ler bare GE - som jo har et dat­ter­sel­skap i Lindesnes som pro­du­se­rer rå­stoff til rønt­gen­kon­trast­væs­ke - når ikke opp til Glenco­res stør­rel­se. Mens GE om­sat­te for 123 mil­li­ar­der dol­lar i 2016, kun­ne Glencore bok­føre 153 mil­li­ar­der. Dol­lar.

En sam­men­lig­ning til: Na­tio­nal Oil­well Var­co-kon­ser­net om­sat­te for «bare» sju mil­li­ar­der dol­lar i 2016, fire-fem pro­sent så mye som Glencore-kon­ser­net.

IN­GEN LEHMAN-RE­PRI­SE

Så svært er det utvil­somt. Spørs­må­let er hel­ler hvor­dan det går. Høs­ten 2015 vir­ket kom­bi­na­sjo­nen av uhor­ve­lig mye gjeld og vold­somt lave rå­stoff­pri­ser så ille at pre­sump­tivt vel­in­for­mer­te øko­no­mer men­te Glencore kun­ne bli det nes­te Lehman Brot­hers. Det var som kjent in­ves­te­rings­ban­ken som fikk æren av å ut­lø- se fi­nans­kri­sen i 2008 før den for­svant over i his­to­rie­bø­ke­ne. (Hvor den for­hå­pent­lig­vis kan være til nyt­te som skrekk­ek­sem­pel.)

Det har ikke skjedd. Glencore har ma­nøv­rert seg ut av pro­ble­me­ne ved å sel­ge unna de­ler av virk­som­he­ten. I regn­skaps­gra­fik­ken frem­kom­mer et 2016-re­sul­tat etter skatt på pluss 7,8 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner - en sterk kon­trast til nes­ten 68 røde mil­li­ar­der året før. Men de 7,8 mil­li­ar­de­ne om­fat­ter også salgs­ge­vins­ter. Ser man bare på det kon­ser­net dri­ver vi­de­re, var fjor­års­re­sul­ta­tet mi­nus ni mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Men selv det er jo vel­dig mye mind­re enn ta­pet i 2015.

NY RE­KORD – IGJEN

Nik­kel­verk-sjef Øivind Sten­stad kom­men­te­rer ald­ri kon­sern­for­hold. Men ny­lig, med ut­gangs­punkt i en pro­duk­sjons­rap­port for 2016 fra kon­ser­net, be­kref­tet han at 92.700 tonn av ver­dens re­nes­te nik­kel var ny re­kord for Kris­tian­sands hjørne­steins­be­drift anno 1910.

– Det skyl­des svært god pro­sessta­bi­li­tet kob­let med en in­ves­te­ring i no­en fle­re elek­tro­lysetan­ker i nik­kel­elek­tro­ly­sen, for­klar­te han. Og la til at det plan­leg­ges for til­nær­met full ka­pa­si­tets­ut­nyt­tel­se i 2017 også.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Nik­kel­ver­ket er en stor og vik­tig be­drift i Kris­tian­sand. In­nen Glencore-kon­ser­net er den sik­kert også vik­tig, men tyn­ger mi­ni­malt når måle­stok­ken er inn­tek­ter el­ler an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.