Slukk ikke ly­set i Rinke­by

Rinke­by er trist, men de svens­ke pro­ble­me­ne er ikke uni­ke, si­tua­sjo­nen er ikke håp­løs og løs­nin­ge­ne er ikke uto­pis­ke.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Bren­nen­de bi­ler, stein­skur mot et po­li­ti som sky­ter skarpt til­ba­ke og over­fall på en presse­fo­to­graf. Bil­de­ne fra Stock­holm man­dag kveld be­kref­tet at noe er skik­ke­lig råt­tent i Sve­ri­ge.

Pro­ble­met har man­ge navn: Uten­for­skaps­om­rå­der, pa­ral­lell­sam­funn, ”no go”-so­ner. For­kla­rin­gen er, har vi fått høre: Mis­lyk­ket in­te­gra­sjon, naiv inn­vand­rings­po­li­tikk, multi­kul­tu­rell kol­laps.

Pres­sen gjør sin plikt. Det vil­le være en grov for­søm­mel­se ikke å mel­de at po­li­ti­et i Rinke­by sier at de hol­der på å mis­te gre­pet. ”Den sis­te ban­ken flyt­tet da no­en send­te ra­ket­ter inn i lo­ka­let. Apo­te­ket ble ra­net gang på gang, og de gikk lei til slutt”, sa Ja­cob Eks­tröm, sjef for po­li­ti­ets inn­sats­styr­ke i den­ne inn­vand­rer­tun­ge by­de­len for et drøyt år si­den. For­hol­de­ne er ikke blitt bed­re.

Både svens­ke og in­ter­na­sjo­na­le medi­er har be­skre­vet hvor­dan de in­ter­na­sjo­na­le Mc-ban­de­ne fikk etab­le­re seg på 1990-tal­let, og se­ne­re ble sup­plert av kla­ner fra Bal­kan og Midt­østen, av gjen­ger av rot­løs, mot­løs og ar­beids­løs ung­dom. Svens­ke­ne har fått mer­ke sann­he­ten i ord­ta­ket om at hvis du ikke tar de unge menn opp i stam­men, kom­mer de til å bren­ne ned lands­byen bare for å kjen­ne var­men. orsk har fått et nytt lån­ord fra svensk: Uten­for­skaps­om­rå­de. Fore­lø­pig har vi bare or­det, gjør vi ikke noe skrek­ke­lig dumt, unn­går vi fe­no­me­net. I et uten­for­skaps­om­rå­de har mind­re enn halv­par­ten av inn­byg­ger­ne mel­lom 20 og 64 år ar­beid. Blant Sve­ri­ges 5000 bo­lig­om­rå­der var det tre slike i 1990. I 2014 var det 130.

500 av Rinke­by/ten­stas 35.000 inn­byg­ge­re er multi­kri­mi­nel­le. Ran, bil­bran­ner, inn­brudd, skudd­veks­ling på of­fent­lig sted er dag­lig­dags. Folk er red­de.

Det­te vet vi for­di også nors­ke medi­er hyp­pig har reist til Rinke­by. Dess­ver­re dro alt­for man­ge rett hjem etter­på. Had­de de dratt over bro­en til Kø­ben­havn el­ler vi­de­re til Bel­gia, vil­le de opp­da­get at den kjen­te sveakri­ti­ker Kjetil Rol­ness tar feil når han skri­ver at ”Sve­ri­ge har på­dratt seg ”ut­ford­rin­ger” som knapt lar seg løse”. And­re har løst dem, og svens­ke­ne er i ferd med å lære.

Kon­struk­tiv jour­na­lis­tikk kal­les den sjan­ge­ren som ikke stop­per etter elen­dig­hets­be­skri­vel-

Nsen, men som bru­ker like stor ener­gi på å lete etter løs­nin­ger. Vi fort­set­ter der­for den­ne ar­tik­ke­len etter Evert Tau­bes gam­le opp­skrift: Bør­jan i moll och fi­na­len i dur. Rinke­by kan red­des. or to år si­den dro krim­re­por­ter­ne til bo­lig­om­rå­det Mjøl­ner­par­ken på Nørre­bro i Kø­ben­havn, hvor 22 år gam­le Omar el-hussein had­de drept to per­soner og så­ret fle­re po­liti­folk, før han selv ble skutt og drept. Re­por­ta­sje­ne der­fra lik­net til for­veks­ling de fra Rinke­by. 83 pro­sent av inn­byg­ger­ne i Mjøl­ner­par­ken har ikke-vest­lig bak­grunn. Halv­par­ten har bare

Fgrunn­sko­le. Ar­beids­le­dig­he­ten var 70 pro­sent. Ban­der og kri­mi­na­li­tet pre­get hver­da­gen i den tris­te sam­lin­gen av åtti­talls­blok­ker.

Men for tre uker si­den meld­te Po­li­ti­ken at inn­byg­ger­ne i Mjøl­ner­par­ken har vun­net trygg­he­ten til­ba­ke. Dra­ma­et for to år si­den var bare en hump i vei­en mot et bed­re sam­funn. Ar­beids­løs­he­ten har sun­ket til 43 pro­sent, an­tal­let inn­byg­ge­re med dom er re­du­sert merk­bart, ban­de­ne er ikke len­ger no­en re­ell trus­sel.

End­rin­gen kom ikke av seg selv. Kø­ben­havn kom­mu­ne la­get en hel­hets­plan for om­rå­det til 800 mil­lio­ner kro­ner. Ute­om­rå­de­ne ble re­no­vert, det ble byg­get nye bo­li­ger og bu­tikk­lo­ka­ler, Mjøl­ner­par­ken ble knyt­tet tet­te­re til res­ten av byen gjen­nom nye syk­kel­sti­er. Men de vik­tigs­te ak­tø­re­ne var be­boer­ne selv. De engasjerte seg i fri­vil­lig­hets­til­tak og sam­ar­bei­det med po­li­ti­et. ”Før kun­ne vi ikke dra inn i Mjøl­ner­par­ken uten å være to pa­trulje­bi­ler. I dag går vi rundt der nede ale­ne”, sier po­liti­kom­mi­sær Pe­ter Ve­je til avi­sen.

”Det er helt vilt hvor raskt det har gått. Alt er ikke per­fekt her, men Mjøl­ner­par­ken er vir­ke­lig blitt en sol­skinns­his­to­rie”, sier Eskild Dahl Pedersen, sek­re­ta­riats­le­der for den bo­lig­so­sia­le inn­sat­sen i om­rå­det. et skin­ner også av Meche­len, en bel­gisk by med 85.000 inn­byg­ge­re og en aske­pott­his­to­rie som slår Mjøl­ner­par­kens. Da Bart So­mers i 2001 ble valgt til ord­fø­rer for førs­te gang, var Meche­len fat­tig, neg­li­sjert og pla­get av høy kri­mi­na­li­tet. I dag er den en av de mest at­trak­ti­ve og hur­tigst vok­sen­de by­ene i Flan­dern. Be­folk­nin­gen be­står av 128 na­sjo­na­li­te­ter. 20 pro­sent er mus­li­mer. Ikke én av dem er blitt ver­vet til IS. Nabo­byen Vil­vo­or­de, som er halv­par­ten så stor, har av­gitt 28.

So­mers, som ny­lig ble kå­ret til årets ord­fø­rer i ver­den, har sat­set på en kom­bi­na­sjon av lov og or­den og multi­kul­tura­lis­me. Null­to­le­ran­se for lov­brudd på den ene si­den, rask språk­opp­læ­ring og en snar­vei inn i yr­kes­li­vet på den and­re. In­tro­duk­sjons­kurs lik­nen­de de vi har i Nor­ge, og by­plan­leg­ging som hind­rer ghet­toi­se­ring.

Tys­ke Die Zeit kal­ler Meche-

Dlen for ”et lite in­te­gre­rings­mi­ra­kel”, men det trengs in­gen gud­dom­me­lig inn­gri­pen for å få til noe lik­nen­de. Kunn­ska­pen om hvil­ke so­sia­le sys­te­mer, øko­no­mis­ke hin­der og fy­sis­ke by­land­skap som frem­mer uten­for­skap og hvil­ke som sti­mu­le­rer integrering, be­gyn­ner å bli om­fat­ten­de også i Sve­ri­ge.

Der­for står Ro­seng­ård i Malmø, Rinke­bys frems­te kon­kur­rent på ver­sting­top­pen, foran den størs­te sat­sing på et bo­lig­om­rå­de i svensk his­to­rie. By­de­len får ny jern­bane­sta­sjon nes­te år, og blir knyt­tet tet­te­re til både Malmø, Kø­ben­havn, Sve­ri­ge og kon­ti­nen­tet. Det skal byg­ges nye bo­li­ger og bu­tikk­lo­ka­ler. Sig­nal­byg­get Cul­tu­re Cas­bah skal rei­se seg 22 eta­sjer over da­gens pro­blem­fyl­te lav­blok­ker. Ar­beid, kom­mu­ni­ka­sjon og ar­ki­tek­tur ska­per ut­vik­ling til det bed­re.

Ro­seng­ård, som i Mjøl­ner­par­ken, Meche­len og Rinke­by fin­nes det vil­je til å gjø­re de sin­te unge menn til gode lands­by­bo­ere. Det er in­gen grunn til å sluk­ke ly­set og er­klæ­re sla­get for tapt.

Men de vik­tigs­te ak­tø­re­ne var be­boer­ne selv.

I

ARKIVFOTO

I Ro­seng­ård, som i Mjøl­ner­par­ken, Meche­len og Rinke­by fin­nes det vil­je til å gjø­re de sin­te unge menn til gode lands­by­bo­ere. Det er in­gen grunn til å sluk­ke ly­set og er­klæ­re sla­get for tapt, skri­ver Sven Egil Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.