Nord­menn stem­mer når de bryr seg

Faedrelandsvennen - - MENING - Flekke­fjord

Jeg le­ser til sta­dig­het at mot­stan­der­ne av kom­mune­sam­men­slå­in­ge­ne hev­der å ha so­lid rygg­dek­ning fra «folke­vil­jen».

●● Men der­som man ser litt nær­me­re på tall­ma­te­ria­let fra de råd­gi­ven­de folke­av­stem­nin­ge­ne, får man et an­net bil­de. Som kris­tian­san­der vel­ger jeg å fo­ku­se­re på de to kom­mu­ne­ne som Stor­tin­get ser ut til å skul­le ved­ta å slå sam­men med Kris­tian­sand. I Song­da­len var opp­mø­tet rett un­der 40 pro­sent. Av dis­se stem­te rundt 65 pro­sent en­ten nei til sam­men­slå­ing, el­ler for å kun slå seg sam­men med Søg­ne. Rask ma­te­ma­tikk til­si­er da at rundt en fjerde­del av de stemme­be­ret­ti­ge­de i Sogn­da­len møt­te opp for å si nei til å slås sam­men med Kris­tian­sand. Den sto­re vin­ne­ren i den­ne av­stem­nin­gen ble «ikke en­ga­sjert»-par­ti­et med rundt 60 pro­sent opp­slut­ning.

I Søg­ne fikk «ikke en­ga­sjert»par­ti­et litt dår­li­ge­re opp­slut­ning, rett un­der 50 pro­sent. Når rundt 70 pro­sent av av­git­te stem­mer stem­te en­ten «nei» el­ler «kun Song­da­len», så en­der vi opp med at rundt 35 pro­sent av de stemme­be­ret­ti­ge­de sa nei til Kris­tian­sand, og måt­te der­med også se seg slått av «ikke en­ga­sjert»-par­ti­et.

Det var vans­ke­lig å fin­ne noe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.