Pia­nist med vel­for­tjent stjerne­sta­tus

Folk strøm­mer til og fyl­ler kon­sert­sa­le­ne når Leif Ove Ands­nes er på be­søk.

Faedrelandsvennen - - KULTUR LEIF OVE ANDSNES - EMIL OT­TO SY­VERT­SEN

Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter

Di­ri­gent Ju­li­an Ku­er­ti So­list på kla­ver Leif Ove Ands­nes Kil­den, Kon­sert­sa­len

En klassisk pia­nist med in­ter­na­sjo­nal pop­stjer­ne-sta­tus kan en vel si Leif Ove Ands­nes er. Han fyl­ler kon­sert­sa­ler som få and­re. Slik også i Kil­den tors­dag kveld. Og han spil­ler igjen i kveld – det er ennå no­en le­di­ge bil­let­ter der. Hvis en und­res over det­te fak­tum, at han er en pub­li­kums­mag­net, så kan en jo bare sjek­ke det ut. Jeg kun­ne glatt hen­te fram en haug med vel­klin­gen­de ad­jek­ti­ver for å be­skri­ve hans kunst. Men det er gjort så ofte av så man­ge, også av un­der­teg­ne­de, at jeg lar det lig­ge.

Sa­ken er kort og godt at han gjør også den­ne, Kla­ver­kon­sert nr. 22 av Mo­zart, på en slik måte at man er glad man er til ste­de. Og slik har han gjort en rek­ke sto­re kla­ver­kon­ser­ter. Det er godt å ha opp­levd det. På sam­me måte som det hø­rer til mitt livs man­ge gode er­fa­rin­ger å ha hørt ham spil­le kam­mer­mu­sikk i Ri­sør el­ler å spil­le for full­satt Grieg­hal­len un­der Fest­spil­le­ne – han ale­ne på po­di­et med et fly­gel – og man øns­ker seg ikke noe mer. Det er li­vets gode ga­ver.

Jeg har lyst til å si noe til de kan­skje to tu­sen som opp­le­ver den­ne kon­ser­ten tors­dag og lør­dag i Kris­tian­sand. Man­ge av dere glim­rer med fra­vær når KSO spil­ler sine ukent­li­ge kon­ser­ter. Det er slett ikke all­tid det er «pop­stjer­ner» av Ands­nes’ ka­li­ber på po­di­et. Men det er ufat­te­lig mye flott pro­gram, her­lig spill og so­lis­tisk raf­fi­ne­ment å høre og opp­le­ve. Så min opp­ford­ring er som oven­for: Sjekk det ut.

Beet­ho­vens Eroi­ca-sym­fo­ni var kvel­dens and­re ho­ved­verk. Også det ble en stor opp­le­vel­se og med den dypt­pløy­en­de tolk­ning di­ri­gent Ju­li­an Ku­er­ti og KSO le­ver­te. Ca­na­dis­ke Ku­er­ti gjes­ter KSO for førs­te gang. Han le­der or­kes­te­ret på en sam­ti­dig ele­gant og dis­kret måte, men slett ikke uten tem­pe­ra­ment. Han fikk Beet­ho­vens Eroi­ca til å strå­le i alle de små ny­an­ser, og til å buld­re i de man­ge ut­brudd og mu­si­kals­ke kraft­ma­ni­festa­sjo­ner som kom­mer fra sats til sats. Ku­er­ti had­de også be­ar­bei­det Schu­berts Al­le­gro As­sai som åp­net kon­ser­ten. En fin be­gyn­nel­se som ut­mer­ket sto i stil med res­ten av kvel­dens pro­gram.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Arkivfoto fra da Leif Ove Ands­nes gjes­tet Kil­den i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.