Lun­kent engasjement og tvun­gen dia­log

Kunst­verk­bor­det min­ner litt om res­te­ne fra gårs­da­gens fest­bord, litt stuss­lig og ikke så mor­somt når vi ikke var på fes­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR SØRLANDSUTSTILLINGEN 2017 DREAM THEATER -

men lagt på et langs­gå­en­de bord i Kunst­hal­len. Tan­ken er at når de lig­ger slik på det­te fel­les­bor­det blir de til­gjen­ge­li­ge og mind­re auto­ri­tæ­re som kunst­verk. Tan­ken er at de skal in­vi­te­re til dia­log og re­flek­sjon. Men gjør de det?

●● Man­ge av en­kelt­ver­ke­ne har jeg stor sans for. Ka­ren Pet­ter­sens suk­ker­spinn­sky­er «Skystu­di­er» er dei­li­ge og «fluf­fy» og drømme­ak­ti­ge en dag, men da­gen etter­på er de oran­sje ge­brek­ke­li­ge sta­lak­tit­ter. De min­ner oss på tin­ge­nes for­gjen­ge­lig­het. Det sam­me ster­ke vi­su­el­le pre­get har Las­se Årik­stads sig­nal­rosa bygge­skum­s­ky «Franz sitt vak­re smil», og Mat­hil­de Pet­ter­sens vi­deo «I ne­ed a kiss be­fore they lea­ve». Sist­nevn­te er en sterk se­rie bil­der fra fa­mi­lie­li­vet og vi­ser hvor­dan det fram­står så sår­bart når det pub­li­se­res i medie­ver­de­nen. En lig­nen­de sår­bar­het er ty­de­lig i Chris­ti­na Al­becks vi­deo «Plan­ta­sjen i Bou­ve­tes Sur» som vi­ser kunst­ne­rens gam­le, syke beste­far, som ar­bei­der på en nøtte­plan­ta­sje (nøt­ter lig­ger også på kunst­bor­det som et frampek). Jad­wiga B. Po­dows­kas sur­rea­lis­tis­ke og un­der­fun­di­ge brødskulp­tu­rer for­tje­ner også opp­merk­som­het på fel­les­bor­det.

●● Jeg har stor sans for ny­tenk­ning om­kring kunst­mon­te­ring og ny-per­spek­ti­ve­ring av kuns­tens rol­le. Og at jury­en øns­ker å ut­ford­re «den hvi­te kube» som et nøy­tralt ut­stil­lings­rom. Men her sy­nes jeg ikke det fun­ge­rer godt. André Tribben­se­es verk «Det pa­ral­lel­le uni­ver­si­te­tet», der kunst- ne­ren vil ska­pe dia­log om kunst, dan­nel­se og ut­dan­nel­ses­in­sti­tu­sjo­ne­nes makt­struk­tu­rer i en se­rie de­batt­kvel­der på Kunst­hal­len, er et ek­sem­pel på det. Res­ter av tav­le­dis­ku­sjo­ner, fore­les­nings­no­ta­ter, te­kan­ne, kop­per og sto­ler vit­ner om den­ne de­bat­ten, men uten men­nes­ker og ord vir­ker det­te som en tvun­gen en­veis­dia­log.

●● De and­re ver­ke­ne på lang­bor­det får også preg av den­ne man­ge­len på dia­log el­ler pro­sess. Jeg aner også her at jeg skal la meg en­ga­sje­re, men ver­ke­nes ro­te­te, til­fel­di­ge plas­se­ring gjør at det blir uklart hvor­dan jeg skal kob­le meg på pro­ses­sen. En skulp­tur er res­te­ne av en per­for­mance som har vært, et post­kort er et frampek til en ra­dio­sen­ding som kom­mer. Las­se Årik­stad har satt fram kule­pen­ner og en bun­ke A4-ark sånn at jeg kan teg­ne hvis jeg vil. En me­lon lig­ger i et hjør­ne. Kunst­verk­bor­det min­ner litt om res­te­ne fra gårs­da­gens fest­bord, litt stuss­lig og ikke så mor­somt når vi ikke var på fes­ten. Et lite hjerte­sukk også til den idea­lis­tis­ke ide­en om del­ta­kel­se, pro­sess og dia­log: Kan vi ikke hel­ler få høre kunst­ne­rens stem­me og kunst­ne­rens for­tolk­ning av ver­den? Den tren­ger vi i dag. Det vil­le vir­ke­lig ta tem­pe­ra­tu­ren på ti­den.

FOTO: FRI­DA FORSGREN

Det­te lang­bor­det do­mi­ne­rer Sør­lands­ut­stil­lin­gen 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.