Minne­ver­dig

Kris­tian­sand fikk stor­fint be­søk da ver­dens mest po­pu­læ­re pro­gres­si­ve me­ta­l­band gjes­tet Kil­den tors­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR SØRLANDSUTSTILLINGEN 2017 DREAM THEATER - GUNN-HIL­DE ERSTAD

sett som den bes­te pla­ta ban­det har i sin lan­ge dis­ko­gra­fi.

Luft­gi­ta­rer og -trom­mer tas fram og all­san­gen star­ter for fullt fra førs­te låt «Pull Me Un­der». Stem­nin­gen blant pub­li­kum som var noe re­ser­vert i førs­te del av kon­ser­ten har nå snudd. Dess­ver­re er det over­ras­ken­de nok fle­re i pub­li­kum som pra­ter høy­lytt un­der blant an­net Rudess sin vak­re, im­pro­vi­ser­te key­board-solo. «Lear­ning to Li­ve» blir na­tur­lig nok et av kvel­dens høyde­punk­ter og le­der oss inn i kon­ser­tens av­slut­nings­del med «A Chan­ge of Sea­sons I – VII».

Ban­det spil­ler tight og føl­ger hver­and­re som lim gjen­nom de hef­tigs­te uni­so­ne rif­fe­ne og takt­skif­te­ne. Mike Man­gi­ni som har tatt over for Mike Port­noy på trom­mer le­ve­rer opp til for­vent­nin­ge­ne dog kan­skje ikke like ener­gisk som for­gjen­ge­ren. I spis­sen er gi­ta­rist John Pe­truc­ci som spil­ler så prikk­fritt gjen­nom utal­li­ge sh­red­deriff og so­lo­er at det går frys­nin­ger ned­over ryg­gen. Dess­ver­re leg­ger vo­ka­list Ja­mes Lab­rie en dem­per på per­fek­sjo­nis­men med en be­gren­set opp­tre­den. Han har len­ge vært ban­dets sva­kes­te ledd, og i dag er han både ute av pitch og ute av form til å nå de ly­ses­te to­ne­ne.

Dream Thea­ter le­ve­rer som van­lig en minne­ver­dig kon­sert og im­po­ne­rer med sine over­leg­ne in­stru­men­tal­fer­dig­he­ter. Det­te er en mimre­kveld av de sto­re, selv om vo­kal­pre­sta­sjo­nen øde­leg­ger litt for hel­hets­inn­tryk­ket.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Dream Thea­ter spil­te for en full­satt sal i Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.