Me­ner Lind en­de­lig har blitt t

– Han har tatt tak i seg selv og blitt mer nøye, er dom­men om Jerv-spiss Alex­an­der Lind fra tre­ner Arne Sand­stø.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Jeg har nok blitt mer nøye på re­sti­tu­sjon og kost­hold. De kje­de­li­ge tin­ge­ne, sier Alex­an­der Lind.

Det er en noe sli­ten Jerv-spiss som snak­ker med Fædre­lands­ven­nen etter tre­nings­kam­pen mot Kongs­vin­ger på La Man­ga.

Jerv styr­te det al­ler mes­te av kam­pen mot la­get fra Hed­mark, men det ble kun med sco­rin­gen fra Andreas Ha­gen for Arne Sand­støs lag.

OPPKJØRING Uten ska­der

På topp fikk kris­tian­san­de­ren sli- te mot et Kongs­vin­ger som spil­te mye ball, og som fikk Lind til å jage etter.

– Det var vel­dig tungt. Det er ikke det gøy­es­te som fin­nes, sier spis­sen.

Det er det ikke sik­kert han had­de klart for no­en år si­den. Iføl­ge Lind selv var kam­pen mot Kongs­vin­ger den førs­te kam­pen hans på La Man­ga si­den han var i Start. Ska­der og syk­dom har gjort at den kraft­ful­le spis­sen ikke har fått en hel se­song­opp­kjø­ring uten stopp, så len­ge han kan hus­ke.

Fram til nå. Nå får han mye ros for job­ben han har lagt ned den­ne se­song­opp­kjø­rin­gen, og det vir­ket som en kvik­ke­re og let­te­re Alex­an­der Lind som møt­te Kongs­vin­ger.

– Jeg har ald­ri fått no­en se­song­opp­kjø­ring uten mas­se start og stopp. Men nå er det len­ge si­den jeg har vært ska­det. Jeg har nok ald­ri vært så godt trent rent kon­di­sjons­mes­sig, sier Alex­an­der Lind.

– Blitt mye mer nøye

Før 2014-se­son­gen ble han hen­tet til Start. Den da­væ­ren­de Donn-spis­sen had­de im­po­nert med sin fy­sikk på nivå fire. Må­let var at man skul­le få Lind i topp­form, slik at han kun­ne hev­de seg i norsk topp­fot­ball.

Først nå vir­ker det som om Lind nær­mer seg den fy­sis­ke for­men som kre­ves.

– Alex har blitt mye mer nøye. Han har tatt tak i seg selv. Han le- ver mer som en topp­idretts­ut­øver, sier Jerv-tre­ner Arne Sand­stø.

– Han har ald­ri job­bet så hardt som han har gjort den­ne vin­te­ren, me­ner Jerv-tre­ne­ren.

Sand­stø ble im­po­nert av det han så av spis­sen sin mot Kongs­vin­ger. Han me­ner Lind ble kas­tet for fort inn i det da han ble hen­tet til elite­se­ri­en, og me­ner 27årin­gen har in­ves­tert mer i egen fy­sikk.

– Ble ald­ri tatt tak i

– Da han ble hen­tet fra Donn, så var det man­ge som sa «han Lind er så sterk og så rask». Men du skal være rask og sterk hver dag. Han ble ald­ri tatt tak i, me­ner Sand­stø.

– Han var uhel­dig i fjor med ska­der, og bur­de vært mer nøye. Men i år har han tatt tak, sier Jerv-tre­ne­ren.

FOTO: ASTRID NORDHAUG/DIGITALSPORT

Alex­an­der Lind kan ikke hus­ke sist han løp så mye som han gjor­de mot Kongs­vin­ger fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.