Enn folk tror

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: KURT. B.M. HAUGLI OG ER­LEND NE­SJE

sen i ski­for­bun­det viss­te, var at han var un­der etter­forsk­ning for brudd på do­ping­reg­le­ne.

Det var på man­ge må­ter dom­men of­fent­lig­gjort 20 juli i fjor som gjør at Mar­tin Johns­rud kan sit­te i en kon­fe­ranse­sal ute i sko­gen som den størs­te fa­vo­rit­ten på 30-kilo­me­te­ren i VM.

Dom­men ga in­spi­ra­sjon

La oss ta en tur til Li­vig­no 6. sep­tem­ber i fjor. Mar­tin Johns­rud Sund­by var til­ba­ke på lands­lags­sam­ling etter ute­sten­gel­sen. Da­gens førs­te tre­nings­økt hand­let om å sta­ke på rulle­ski opp fra da­len til Tre­pal­le et par hund­re høyde­me­ter len­ger opp. Sund­by stakk før de had­de for­latt tett­be­byg­gel­sen i tax­free byen i den nord­ita­li­ens­ke da­len. På top­pen kom først Johns­rud Sund­by, der­et­ter in­gen, der­et­ter in­gen og så kom res­ten av la­get sta­ken­de etter.

– Tre­nin­gen har vært pre­get av mye emo­sjo­ner. I ste­det for å bli lei har jeg klart å ska­pe mo­ti­va­sjon og ag­gre­sjon i for­bin­del­se med sa­ken. Det har ført til en del tøff tre­ning i som­mer. For øye­blik­ket er jeg fire-fem heste­ho­der foran der jeg var i fjor, sa han da vi møt­te ham 6. sep­tem­ber.

Valg­te å se frem­over

Han har ikke sett seg til­ba­ke. Det ble in­gen an­ke av sa­ken til sveit­sisk høy­este­rett. Han be­stem­te seg for å se frem­over. Frem­over mot 25. fe­bru­ar 2017. Mot 30 kilo­me­ter lang­renn i Fin­land med ski­byt­te.

På den tid­li­ge­re nevn­te presse­kon­fe­ran­sen prø­ver han seg med at det ikke er så vik­tig at nett­opp han vin­ner.

– Det al­ler vik­tigs­te er at vi vin­ner. At det står en nord­mann øverst på pal­len, sier han.

Ikke alle i sa­len er helt over­be­vist.

FOTO: NTB SCANPIX

Mar­tin Johns­rud Sund­by vant det sis­te, in­di­vi­du­el­le ver­dens­cup­ren­net før VM, i Ote­pää.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.