Klar for Cham­pions League

Hun ble opp­da­get av Aman­da Kurtovic. Nå har 17-åri­ge Kris­ti­na Ros­ten spilt to elite­se­rie­kam­per, og kan i dag få sin Cham­pions League­de­but for Lar­vik.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Jeg had­de ald­ri i ver­den trodd at jeg skul­le få de­bu­te­re for Lar­vik al­le­re­de. Og at jeg i mor­gen (lør­dag) er med i trop­pen til Cham­pions League-kam­pen mot Bucu­re­sti, det er egent­lig helt sykt, sier Ev­je-jen­ta Kris­ti­na Ros­ten.

Ros­ten spil­te hånd­ball i Otra inn­til hun 14 år gam­mel meld­te over­gang til Rande­sund – ikke helt ulikt fem år eld­re Ton­je Refs­nes, som i dag spil­ler i Vi­pers. Etter to se­son­ger i grønt og hvitt, flyt­tet Ros­ten vi­de­re til Stav­an­ger hvor hun gikk 1. klas­se på Wang Topp­idretts­gym­nas sam­ti­dig som hun spil­te for jen­ter 18- samt B-la­get til Nær­bø i 4. di­vi­sjon.

Lar­vik vil be­hol­de hen­ne

I mai i fjor var hun imid­ler­tid på tre­ning med Wang Topp­idretts­gy­mans i Tøns­berg, og det var det som skul­le bane vei for enda et flytte­lass – den­ne gang til Øst­lan­det.

– Aman­da Kurtovic var tre­ner den­ne da­gen, og hun sør­get for at jeg fikk bli med på tre­ning med Lar­vik sam­me kveld. Der fikk jeg et vel­dig godt inn­trykk av la­get, sier sør­len­din­gen.

Hun spil­ler til dag­lig for 2. di­vi­sjons­la­get Fram, som er re­krut­te­rings­la­get til Lar­vik, men har im­po­nert så mye at hun har fått spille­tid i to elite­se­rie­kam­per for Lar­vik i vin­ter.

– Kris­ti­na er en hardt­sky­ten­de spil­ler med gode be­ve­gel­ser som har hatt en fin ut­vik­ling på re­krut­te­rings­la­get. Der­for har det vært na­tur­lig å slu­se hen­ne inn her. Der­for er det­te en spil­ler vi kan ten­ke å be­hol­de vi­de­re, sier Lar­vik-tre­ner Tor Od­var Mo­en.

Spil­te med for­bil­der

– Da jeg løp ut på ba­nen i Lar­vik Are­na var det en drøm som gikk i opp­fyl­lel­se. Gro og An­ja Ham­mer­seng-edin er spil­le­re som jeg har sett opp til helt si­den jeg var li­ten. Nå var jeg plut­se­lig på ba­nen sam­men med dem, sier Ros­ten.

Hun leg­ger dog ikke skjul på at hun har sto­re am­bi­sjo­ner.

– På sikt vil jeg bli en av de bes­te spil­ler­ne i ver­den, sier aust­eg­den.

Hun har to søs­ken som også spil­ler hånd­ball. Lille­søs­ter Ran­veig spil­ler for OTRA/KIF, mens store­bror Jan Olav spil­ler i 1. di­vi­sjon for Stav­an­ger-la­get Vi­king.

Nå kan de også få en lands­lags­spil­ler i fa­mi­li­en i form av Kris­ti­na, som den­ne uka er på sin førs­te junior­lands­lags­sam­ling med LK98, som for­be­re­der seg til EMkva­li­fi­se­rings­kam­per mot Hel­las og Tyr­kia i nes­te må­ned. Der er Vi­pers-spil­ler Karo­li­ne Ol­sen en av bære­bjel­ke­ne.

fris­tes ikke av vi­pers-spill

– Hun har ab­so­lutt for­tjent å få sjan­sen her. Jeg hus­ker hen­ne al­le­re­de fra da jeg spil­te mot hen­ne for Våg mot Rande­sund. Hun er en vel­dig smart spil­ler med man­ge gode skudd, sier Ol­sen.

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen er også tre­ner for junior­lands­la­get. Han for­kla­rer ut­ta­ket slik:

– Kris­ti­na er en vel­dig spen­nen­de og uor­to­doks spil­ler som har gode fer­dig­he­ter med ball. I til­legg er hun ro­bust og har po­ten­si­al til å bli god. Men hun har ennå et godt styk­ke opp til de bes­te spil­ler­ne på junior­lands­la­get, sier Gab­ri­el­sen.

– Hun kom­mer fra Ev­je. Er ikke det ei jen­te som bør spil­le for Vi­pers?

– I ut­gangs­punk­tet, men no­en tar and­re valg. Selv­føl­ge­lig skul­le vi gjer­ne hatt hen­ne i Vi­pers, men hun er hel­dig som får tre­ne med

FOTO: PRIVAT

Kris­ti­na Ros­ten (t.v.) er i dis­se da­ger på sin førs­te sam­ling med Karo­li­ne Ol­sen og res­ten av junior­lands­la­get i Ski­en. I mor­gen er Ros­ten med i trop­pen til Lar­vik, som mø­ter det ru­mens­ke stor­la­get Bucu­re­sti i Cham­pions League.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.